Hildegunn Sagvaag

Professor i rusproblematikk

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
OD B-14107

Bio

Som sosionom, Dr. i folkehelsevitskap og professor i rusproblematikk er forskingsinteressa mi kunnskapsutvikling basert på påstandskunnskap, praksiskunnskap og erfaringskunnskap, innafor rus og psykisk helse. Det overordna fenomenet er spenninga mellom deltaking og marginalisering gjennom aktørperspektivet med ein ontologisk subjektiv posisjon. For å få fram ulike erfaringar, er datainnsamlingsmetode og vitskapsteoretisk status av ontologiske og epistemologiske posisjonar relevant. Eit fellestema gjennom alle ulike forskingsprosjekt er utvikling av metode for å få fram erfaringar frå personar som er involvert i  rusproblematikk eller psykiske helseutfordringar sjølv, som pårørande, eller tenesteytarar i velferdsstaten. Samarbeidsforsking, samproduksjon og samskaping blir sentrale omgrep innan samarbeidande organisasjonsforsking. Forskingsfeltet er i hovudsak arbeidsliv og rus innafor eit folkehelseperspektiv. Forskingsprosjekta er alt frå reint brukardrivne deskriptive prosjekta til  tradisjonelle forskingsmetodar der brukarmedverknad har ein meir korrigerande funksjon. 

I tillegg til forsking, er vegleiing av kandidatar på PhD og masternivå, så vel som undervising på master og doktorgrads nivå, ein pågåande aktivitet. Dessutan fagfellevurderingar for internasjonale og nasjonale tidsskrift, PhD komitéar og komitear for vurdering av kvalifikasjonar.   

Medlemskap i The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol – ein internasjonal organisasjon av forskarar som er engasjerte I forsking om sosiale aspekt ved alkoholbruk og alkoholproblem, Nettverk for velferdsforsking og PARTAKE – deltaking i skule, arbeidsliv og behandling, ved Universitetet i Stavanger.  

FORSKINGSAKTIVITET:

Leiar for Programområde for samfunnsvitskapeleg rusforsking i 7 år.

Leiar av den norske delen EØS-prosjektet; Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners in 2008-2010.

Styreleiar av HUSK (Høyskole- og universitetssosialkontor), eit 5 årig nasjonalt prosjekt der brukarmedverkand I forsking stod sentralt, fram til 2011. 

Leiar av arbeidspakke I stor skala EU prosjektet; Addiction and Lifestyles in Contemporary Europe; Reframing Addiction Policy (ALICE RAP) i 2012-2016.

Medlem av Programområdet Partake – i skule, arbeidsliv og behandling

Leiar av arbeidspakke i Culture study in Workplace Interventions Preventing Risky use of Alcohol and Sickleave (WIRUS).

Leiar av prosjekt om bu- og tenestilbod for ROP-pasientar med alvorleg valdsproblematikk

Organiserar forskingssamarbeid i helse- og velferdsektoren, mellom kommunar og universitetet I Stavanger  

Forskingsopphald ved Kings College i London og TRANZO institute ved Tilburg University/ Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

PRAKSIS ERFARING

Arbeid som sosialarbeidar innafor psykisk helse- og rus behandling, kriminalomsorg, sosialkontor og somatisk sjukehus, i 17 år.

VEGLEINNG AV PHD PROSJEKT – fullførde

•             Troubled families and individualised solutions? An ontological, discursive and interactionist analysis of families’ involvement in alcohol and other drug treatment – Dr. Anne Schanche Selbekk

•             Hvorfor blir de værende? En etnografisk studie i et åpent illegalt rusmiljø – Dr. Trond Grønnestad

VEGLEIING AV PHD PROSJEKT – pågåande

•             From increased user participation to co-creation leadership  -  an action research case study in public spesialised mental health and substance abuse services – PhD kandidat Tone Larsen

•             Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services - A qualitative study – PhD kandidat Unn Hammervold

•             «Recovery is up to you»: peer support intervention for people with mental health and substance use problems – PhD kandidat Aasa Kvia

•             Drinking norms and sick leave among risky drinkers – PhD candidate Neda Soleimanpour Hashemi

BI-VEGLEIING AV PHD PROSJKET – PÅGPANDE

•             Fortellinger om avhengighet, bedring og anerkjennelse - Individuelle erfaringer og relasjonelle sammenhenger: En praksis-teoretisk analyse av recovery prosesser til mennesker som har levd et liv dominert av rusmiddelbruk – PhD kandidat Inger Eide Robertsson

•             Enabling implementation of evidence-based eHealth interventions targeting employees’ health and participation - A part of the WIRUS Project PhD  - kandidat Aleksandra Sevic

 

 

 

 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte i en kommune i Rogaland. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   ISBN 978-82-8439-064-2.

  • Hashemi, Neda; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Alcohol-related Problems and Sick Leave. Do Attitudes towards Drinking matter?.

   ISBN 978-82-8439-077-2.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Aas, Randi Wågø

   (2021)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte i et forvaltningsorgan i Rogaland. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-036-9.

   Hefte 102.

  • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2020)

   Alkoholbruk og alkoholkultur blant ansatte på en videregående skole. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-976-1.

  • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2020)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en industrivirksomhet i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-977-8.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn

   (2018)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune på Vestlandet. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-800-9.

   Hefte 74.

  • Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sjøgren, Åsa

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en kommune i Nord-Norge. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-743-9.

   Hefte 68.

  • Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et hotell. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-720-0.

   Hefte 66.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommunal helsetjeneste. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-719-4.

   Hefte 65.

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill

   (2017)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en fylkeskommune. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-718-7.

   Hefte 64.

  • Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur innen olje- og gassnæringen. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-643-2.

   Hefte 53.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn; Karlsen, Jan Erik; Quale, Christian

   (2016)

   Foresight scenario: Vision for the future governance of addiction: Deliverable 15.2, Work Package 15.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig myndighetsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-658-6.

   Hefte 57.

  • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i et offentlig forvaltningsorgan. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-657-9.

   Hefte 56.

  • Haveraaen, Lise; Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en industribedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-656-2.

   Hefte 55.

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Sjøgren, Åsa

   (2016)

   Alkoholbruk og alkoholkultur i en transportbedrift. En case-rapport fra forskningsprosjektet WIRUS.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-689-0.

   Hefte 61.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Redesigning Governance.

  • Fjær, Svanaug; Colom, Joan; Sagvaag, Hildegunn; Segura, Lidia; Ramon, Ana

   (2014)

   BALANCING GOVERNANCE LEVELS IN THE EUROPEAN UNION. I: Reframing addictions: policies, processes and pressures.

   ISBN 978-84-697-1647-2.

   s.30-36.

  • Sagvaag, Hildegunn; Sikveland, Bente

   (2014)

   Alkohol + arbeidsliv = sant? En vitenskapelig antologi.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-43643-5.

  • Sagvaag, Hildegunn; Fuglestad, Liza

   (2009)

   Livshistorier til ungdom med rusproblem - refleksjoner omhjelp til behandling.

   ISBN 9788276443776.

   Hefte 20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv.

   ISBN 9789185721139.

   Hefte 2007:03:00.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid - ein kvalitativ studie i eit folkehelsevitskapeleg perspektiv.

   ISBN 9789185721139.

   Hefte 2007:03:00.

  • Sagvaag, Hildegunn; Skaftun, Jorunn Elise; Nesvåg, Sverre M.

   (2001)

   "Om å ha logoen stemplet i panna" IGOR - et rusforebyggingsprosjekt blant ansatte i rusvernet.

   ISBN 8249000870.

   Hefte 2001/004.

  • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid.

   ISBN 8276441211.

   Hefte 34.

  • Willumsen, Elisabeth; Myking, Thonette; Sagvaag, Hildegunn; Østbye, Ragnhild; Moe, Sverre; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Konstruktivisme og sosialt arbeid:Sosialt arbeid - kunnskap og makt.

   ISBN 82-7644-130-0.

   Hefte 37.

  • Sagvaag, Hildegunn; Jenssen, Anne Grete

   (2000)

   Teoretiske perspektiver på sosialt arbeid.

   ISBN 8276441211.

   Hefte 34.

  • Ramvi, Ellen; Sagvaag, Hildegunn

   (1999)

   Takling av rusproblemer på jobb En intervjuundersøkelse.

   ISBN 8272209896.

   Hefte 170.

 • Formidling
  • Kvia, Aasa; Hammervold, Unn Elisabeth; Selbekk, Anne Schanche; Robertson, Inger Eide; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Jæren Recovery College er et viktig tilbud lavterskeltilbud i Sandnes og må bevares!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Erfaringer med ettersamtaler etter tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern.

   Gjesteforelesning ved Sykehuset i Vestfold;

   2022-04-05 - .

  • Rimstad, Silje Lill; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2022)

   Ett glass til? Finn din julebord­promille før det er for sent.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Norway: Best practice example: WIRUS – Preventing risky alcohol use and sick leave.

   Working Together to Prevent Harm due to Alcohol in the Workplace in Europe;

   2022-05-12 - .

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Vevatne, Kari; Sagvaag, Hildegunn

   (2022)

   Participation in Post Incident Reviews after Restraint in Mental Health Services.

   Fagdag: Riktig og redusert bruk av tvang;

   2022-04-05.

  • Hammervold, Unn Elisabeth; Norvoll, Reidun; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Vevatne, Kari

   (2022)

   Erfaringer ved bruk av tvangsmidler - personlige, faglige og etiske perspektiv.

   MAP - Instruktørsmaling;

   2022-03-25.

  • Thørrisen, Mikkel Magnus; Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Hashemi, Neda; Kjeken, Ingvild; Bonsaksen, Tore; Haveraaen, Lise; Mechelen, Willem van; Jensen, Irene

   (2021)

   WIRUS-prosjektet: Risikodrikking, alkoholrelatert sykenærvær og alkoholforebygging i regi av bedriftshelsetjenesten.

   Alor samling;

   2021-05-19 - .

  • Aas, Randi Wågø; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Bonsaksen, Tore; Skarpaas, Lisebet Skeie

   (2021)

   WIRUS-prosjektet. Hva fant vi ut? #alkoholbruk #sykefravær #sykenærvær.

   Akan-dagene 2021;

   2021-11-23 - 2021-11-24.

  • Sewpaul, Vishanthie; Oltedal, Siv; Sagvaag, Hildegunn

   (2021)

   Special issue on diversity and tensions in social work - editorial special issue JCSW.

   Journal of Comparative Social Work.

   ISSN 0809-9936.

   Volum 2.

   Hefte 15.

   s.1-8.

   DOI: 10.31265/jcsw.v15.i2.360

  • Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results.

   Faglunsj;

   2019-04-05.

  • Sevic, Aleksandra; Hashemi, Neda; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Nordaune, Kristin; Skarpaas, Lisebet Skeie; Haveraaen, Lise; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Skogen, Jens Christoffer; Jensen, Irene; Kjeken, Ingvild; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Workplace Interventions preventing Risky alcohol Use and Sick leave – The WIRUS project results.

   Alor samling;

   2019-03-21.

  • Hashemi, Neda; Sevic, Aleksandra; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sagvaag, Hildegunn; Skogen, Jens Christoffer; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Alcohol Use and Sick leave: A Systematic Review and Meta-Analysis .

   Work Disability Prevention and Integration Conference;

   2019-06-04 - 2019-06-07.

  • Aas, Randi Wågø; Haveraaen, Lise; Sagvaag, Hildegunn; Thørrisen, Mikkel Magnus; Sevic, Aleksandra

   (2019)

   Alcohol and impairments at Work or Home: How much matters more than how often.

   Work Disability Prevention and Integration Conference 2019;

   2019-06-04 - 2019-06-07.

  • Sagvaag, Hildegunn; Rimstad, Silje Lill; Kinn, Liv Grethe; Aas, Randi Wågø

   (2019)

   Drinking culture and drinking situations in Norwegian Working Life. The WIRUS culture study.

   Kettil Bruun Society;

   2019-06-03 - 2019-06-07.

  • Haveraaen, Lise; Brouwers, Evelien P. M.; Sveen, Unni; Skarpaas, Lisebet Skeie; Sagvaag, Hildegunn; Aas, Randi Wågø

   (2016)

   The first six years of building and implementing a Return-to-Work service for patients with Acquired Brain Injury. The Rapid-Return-to-Work-Cohort-study.

   The 4th international research conference on Work Disability Prevention and Integration (WDPI);

   2016-09-25 - 2016-09-28.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Alkoholbruk og arbeidsliv - kunnskap og tiltak.

   HMS - konferanse ved UiS;

   2015-06-19.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2015)

   Arbeidsliv og rus.

   Master undervisning;

   2015-08-27.

  • Sagvaag, Hildegunn; Fjær, Svanaug

   (2015)

   Redesigning Governance.

   Lisbon Addictions 2015. First European conference on addictive behaviours and dependencies;

   2015-09-23 - 2015-09-25.

  • Aas, Randi Wågø; Sagvaag, Hildegunn; Sjøgren, Åsa

   (2014)

   Wirus: Workplace interventions preventing alco-use and sick leave.

   Frokostseminar. Arr: Helsedirektoratet;

   2014-12-04 - .

  • Sagvaag, Hildegunn; Selbekk, Anne Schanche

   (2013)

   Rusbehandling i et folkehelseperspektiv.

   Rus & samfunn.

   ISSN 1500-8614.

   Volum 5.

   s.28-32.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2013)

   Profilen Hildegunn Sagvaag.

   Fontene forskning.

   ISSN 1890-9868.

   Volum 2.

   Hefte 5.

   s.68-70.

  • Fjær, Svanaug; Sagvaag, Hildegunn

   (2013)

   Governance Frameworks and the Role of Innovations.

   Annual Plenary for the Alice Rap reseach program;

   2013-04-23 - 2013-04-25.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Cannabis culture.

   Tidsskrift for samfunnsforskning.

   ISSN 0040-716X.

   Volum 53.

   Hefte 3.

   s.371-374.

  • Selbekk, Anne Schanche; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Implementation of "familily" in specialist substance abuse treatment.

   kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol ;

   2012-06-02 - 2012-06-08.

  • Grønnestad, Trond; Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   What do we know about the phenomena that influence people to stay in contact with the illicit drug milieus.

   Internasjonalt forskningsseminar;

   2012-06-02 - 2012-06-08.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2012)

   Participation research in the field og drug problems and mental health problems.

   Kettil Bruun Society;

   2012-06-02 - 2012-06-08.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Er Stavanger en dyrehage?.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   «FORESIGHTING DRUG ADDICTION POLICY».

   37th International KBS Symposium ;

   2011-04-11 - 2011-04-15.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

   AKAN seminar ved Forsvarets Forskningsinstitutt;

   2011-09-08.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Arbeidsliv og rus ut fra et kjønns- og kulturperspektiv.

   HMS.-konferanse;

   2011-05-05.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Skjenkekontrollen.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Dypdykk i illegale stoffs normaliseringsprosesser.

   Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD).

   ISSN 1455-0725.

   Volum 28.

   Hefte 4.

   s.401-404.

  • Karlsen, Jan Erik; Sagvaag, Hildegunn

   (2011)

   Illegal rusøkonomi.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

   utenTitteltekst;

   2009-08-31.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Work related use of alcohol.

   ICAA 2009, 52th International Conference on Dependencies;

   2009-10-01 - 2009-10-03.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Work related use of Alcohol- Women's experiences, A qualitative study in the Sience of Public Health perspective.

   IHSRC, The 28?th international Human Science Research Conference 2009;

   2009-06-08 - 2009-06-12.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Forebygging og håndtering av rusmiddelbruk relatert til arbeid ? Angår den enkeltes alkoholbruk arbeidsfellesskapet?.

   HMS opplæring for UiS;

   2009-01-08.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Arbeidskultur og rusmiddelbruk.

   utenTitteltekst;

   2009-04-16.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Forskingsetikk og gyldig kunnskap ?Sammen om ? brukermedvirkning?.

   HUSK, Foredrag i ekspertgruppa;

   2009-06-08.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Alkoholbruk i tilknyting til arbeid ? ei utfordring ikkje berre for den einskilde.

   utenTitteltekst;

   2009-04-16.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rusmisbruk i arbeidslivet.

   DPS Strand;

   2009-02-18 - 2009-02-20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Narrativ analyses.

   Addictive substance use in children and adolescents from etnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners?;

   2009-02-18 - 2009-02-20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Livshistoriar til ungdom som nyttar seg av K46- behandlingsstart for unge med rusproblemer.

   Sola konferansen;

   2009-06-12.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rus og arbeidsliv.

   NAV sin IA-konferanse;

   2009-10-16.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Discorse analysis.

   Addictive substance use in children and adolescents from etnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners?;

   2009-02-18 - 2009-02-20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Rus og rusforsking.

   UiS, Allmenlærar utdanninga;

   2009-08-22.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2009)

   Life story of youths - reflections on the help of treatment.

   Addictive substance use in children and adolescents from etnic minorities and socially excluded areas with an emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners?;

   2009-02-18 - 2009-02-20.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Fri bar på julebord er meningsløst.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Jobbfylla gir ansatte alkoholproblemer.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Ansatte får problemer etter jobbfyll.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   - Julebord kan gi dårlig arbeidsmiljø.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Tabu i arbeidslivet.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Jobben skaper alkoholproblemer.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoflyt gir problemer.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholbruk i tilknytning til arbeide en utfordring, ikke bare for den enkelte.

   RUS PÅ VÅR ARBEIDSPLASS HAR;

   2007-10-12.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Afterworken främjar alkoholmissbruk.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   After work kan vara en alkoholfälla.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   - Fyllefest skaper ingen lagånd.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Møtes med fordømmelse.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Alkoholkulturen på jobbet - en fälla inte bara för den enskilde.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Må lyve på seg sukkersyke eller magesår.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2007)

   Steng kranene Rusforsker mener julebordet er blitt en rølpefest.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (2004)

   Freire.

   utenTitteltekst;

   2004-09-09.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Nettverksarbeid.

   Kurs i nettverksarbeid i Eigersund kommune;

   2003-04-01.

  • Sagvaag, Hildegunn; Nesvåg, Sverre M.

   (2003)

   Problem drinking and Work – A Process of Marginalization.

   KBS - Ketil Bruun Society;

   2003-06-01 - 2003-06-05.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Rusproblem i arbeidslivet.

   Intern seminar for Rogalang Friomsorgskontor;

   2003-12-04.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Problem drinking and work - a process of maginalization.

   Alcohol & Stress;

   2003-10-09 - 2003-10-11.

  • Sagvaag, Hildegunn

   (2003)

   Tunge omsorgsoppgaver og rus kan presse kvinner ut av arbeid.
  • Sagvaag, Hildegunn

   (1999)

   Kvinnelege innviklingsprosessar.

   ?.

   Volum 4.

   s.30-32.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway