Tiltak i barnevernet

Her finner du ulike ressurser knyttet til tiltak i barnevernet.

Publisert Sist oppdatert
podkaster

Podkaster om tiltak i barnevernet

Her finner du ulike podkaster som handler om tematikken tiltak i barnevernet.

Logo til podkasten Kafé Sosial

Familieråd gir barn, unge og familier mulighet til å selv løse problemer og utfordringer de står i. Metoden gir gode rammer for medvirkning, empowerment og opplevelse av sammenheng. Familieråd er en metode som i hovedsak brukes i barnevernet i Norge. I podcasten snakker vi om metoden og verdigrunnlaget. Vi kommer også innom hvilke muligheter metoden gir, og hvilke hindringer som være til stede.

Familievernet har et nasjonalt spisskompetansemiljø for foreldreoppfølging etter omsorgsovertakelse, som blant annet arbeider med å videreutvikle og kvalitetssikre et tilbud til foreldre med barn i fosterhjem eller på institusjon. Heidi Susort og Kristi Jorunn Solheim er to av til sammen fire personer som jobber i dette spisskompetansemiljøet. De vil i denne episoden snakke mer om familievernets tilbud til foreldre etter omsorgsovertakelse.

Å bli fratatt omsorgen for egne barn er utvilsomt svært krevende, og de aller fleste blir sterkt følelsesmessig preget av denne situasjonen. For mange er det vanskelig å oppsøke hjelp etterpå, særlig fra barneverntjenesten har vært medvirkende til at omsorgsovertakelsen har funnet sted. Andre kan kjenne seg handlingslammet, eller mangle kunnskap om hvor de kan søke hjelp.

Familievernet tilbyr hjelp til foreldre etter omsorgsovertakelse, på foreldrenes egne premisser. Det betyr at tilbudet er frivillig, og foreldrene velger selv tema for samtalene. Å etablere, eller styrke samarbeidet med barneverntjenesten er et naturlig tema å snakke om, men familievernet kan ikke samarbeide med barneverntjenesten uten ønske og samtykke fra foreldrene. Samtalene på familievernkontoret handler i stor grad om å bearbeide vanskelige følelser og styrke foreldrenes mestringstro. Andre ganger handler samtalene om å trene på bestemte foreldreferdigheter, med tanke på å styrke relasjonen til barnet. Noen familievernkontor tilbyr i tillegg gruppetilbud for foreldre etter omsorgsovertakelse, hvor foreldrene får mulighet til å møte andre i samme situasjon.

FEB –  Foreldre etter brudd er et veiledningsprogram som er utviklet av Hege Jangsett og Hanne Aurbakken for Sandnes barnevernstjeneste.

Når konflikten eller manglende samarbeid mellom foreldre etter samlivsbrudd er vedvarende og andre instanser ikke har klart å hjelpe, kan det utvikle seg til en situasjon der barnet trenger hjelp av barnevernstjenesten.

Hege Jangsett og Hanne Aurbakken har utarbeidet et veiledningsprogram som de anvender i Sandnes barnevernstjeneste. Prosessen består av samtaler med barna, undervisning og refleksjon med foreldrene i grupper, og samtaler med foreldreparet. Programmet har vist seg å kunne hjelpe barn og foreldre ut av en fastlåst situasjon. Nå skal FEB evalueres av forsker ved UiS, IS.

I denne episode vil vi høre om tiltaket “ På gulvet” et tiltak som er utviklet av Sandnes barnevernstjeneste ved Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjørnes.

“på Gulvet” er et veiledningstiltak, der veileder og foreldre sitter sammen med barnet på gulvet for å legge til rette for et samarbeid mellom veileder og foreldre for å utforske hva barnet trenger av mor og far, slik at foreldre på sikt selv kan bedre se og imøtekomme barns behov.Wenche Hovland Første amanuensis som underviser ved Universitetet i Stavanger har samtale med Marit Klemp Stephansen og Marthe Bjornnes for å få mer kunnskap om dette innovative tiltaket.

Forskning

Forskningsrapport

Her finner du forskningsrapporter- og artikler relatert til tematikken tiltak i barnevernet.

bilde av bøker i en bokhylle

Denne rapporten sammenfatter funnene i prosjektet «Virkning av hjelpetiltak i barnevernet». Prosjektet har vært gjennomført i perioden høsten 2020 til våren
2024 og er et samarbeid mellom NTNU Samfunnsforskning og VID vitenskapelige
høgskole, med Bufdir som oppdragsgiver. Prosjektet består av 5 delprosjekter som omhandler virkning av:

  • Pålagte hjelpetiltak,
  • Besøkshjem og støttekontakt,
  • Nettverksmobilisering – familie- og nettverksorienterte tiltak,
  • Tiltak til barn og
    unge med minoritetsbakgrunn
  • COS-P.

Denne rapporten er sluttrapporten fra prosjektet og er en sammenfattende rapport som ser mer helhetlig på virkninger av barnevernets hjelpetiltak.