Samfunnsvitenskapelig metode for arbeidslivet (BØK295)

For å utvikle ny kunnskap om arbeidslivet må vi innhente og analysere data. Hvordan vi gjør dette avhenger av ulike forskningsdesign. Noen problemstillinger kan løses ved kvantitative analyser der en har data fra mange informanter eller organisasjoner, og kan bruke statistiske metoder for analyse av data. Andre problemstillinger løses med kvalitativ metode. Kvalitativ metode innebærer å innhente data for å og undersøke hvilken mening hendelser og erfaringer har for de som opplever dem, og hvordan de kan fortolkes eller forstås også av andre. Mens kvantitative metoder benyttes for å undersøke mønster i et stort antall forekomster, benyttes kvalitativ metode for å undersøke grundig noen få forekomster. Datagenerering i kvalitativ metode foregår for eksempel med deltakende observasjon, semi- eller ustrukturerte intervjuer eller diskursanalyse/tekstanalyse.

Hensikten med emnet er å gi studenter kunnskap om forskjellene mellom kvantitative og kvalitative forskningsdesign og gi dypere kunnskap og gode ferdigheter i kvalitative metoder benyttet innenfor økonomiske/administrative fagområder. Emnet vil gi et grunnlag for studenter som vil benytte kvalitativ metode i bacheloroppgaven og/eller jobbe med casestudier i arbeidslivet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BØK295

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

  • Forklaring av casestudie, forskningsstrategi og forskningsdesign
  • Kvantitativ og kvalitativ metode
  • Begrep og faser i kvalitativ metode

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av:

Kunnskap

  • Forstå forskjellene mellom kvalitative og kvantitative analysedesign, og hvordan ulike metoder kan kombineres i en casestudie.
  • Kjenne til bruk av kvantitative metoder for å undersøke psykologiske og organisatoriske faktorer.
  • Kjenne til sentrale begreper og faser i kvalitative intervjustudier.

Ferdigheter

  • Kunne planlegge en kvalitativ studie og utvikle en intervjuguide.
  • Kunne følge stegene i en kvalitativ intervjustudie og anvende begrep i en kvalitativ intervjustudie
  • Kunne planlegge en casestudie.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave, innlevering i gruppe (med mulighet for individuelt)

Fagperson(er)

Faglærer:

Øyvind Osjord

Emneansvarlig:

Espen Olsen

Faglærer:

Espen Olsen

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bedriftsprosjekt (BØK256_1) 5

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto