Adferdsfinans (BØK430)

Standard finans bygger på antagelsen om rasjonelle investorer som handler for å maksimere egen avkastning/nytte. Utgangspunktet i emnet er at antagelsen om den rasjonelle investor i mange tilfeller ikke holder.

Adferdsfinans er studiet av investorers markedsatferd, hvor en benytter psykologiske prinsipper for beslutningstaking til å forklare investorenes atferd.

Emnet vil også dekke utvalgte adferdsøkonomiske temaer hvor vi lærer om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer påvirker økonomisk adferd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BØK430

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I første del av emnet diskuteres standard økonomisk og finansiell teoris forutsetninger om menneskelig atferd. Alternative adferdshypoteser introduseres, herunder hva som skal til for å bruke betegnelsen "adferdsfinans". En blir gitt en videre innføring i de adferdsteoretiske begreper som brukes til å forstå finansielle markeder. Herunder finner vi tapsaversjon, heuristikk, forutinntatthet, myopi og mental regnskapsføring.

Deretter anvendes disse begrepene på en rekke finansielle forhold, så som investeringsbeslutninger, investeringsstrategier, aksjebobler og børsintroduksjoner.

Videre vil emnet dekke utvalgte adferdsøkonomiske temaer som: sosiale preferanser, tillit, valg under usikkerhet og valg over tid.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal etter endt emne:

 • Kunne forklare og forstå sentrale begreper, modeller og teorier som faget bygger på.
 • Ha tilegnet seg innsikt i hvordan psykologiske adferdsantakelser kan forklare en rekke observerte "gåter" i finansmarkedene.
 • Ha tilegnet seg innsikt i adferdsteoretiske begreper og modeller for investeringsbeslutninger.
 • Kunne identifisere finansielle situasjoner og forhold hvor adferdsbaserte teorier kan bedre vår forståelse av finansiell adferd.
 • Kunne forstå begrensningene til tradisjonelle økonomiske modeller.
 • Ha tilegnet seg grunnleggende innsikt i bruken av eksperimentell metode

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studentene

 • Kunne anvende innsikt i atferdsteoretiske begreper og modeller til å treffe gode investeringsbeslutninger.
 • Kunne benytte teorier og modeller til å evaluere og analysere hva som driver investorens handlinger i ulike situasjoner.
 • Kunne vise til måter å korrigere skjevheter knyttet til investeringsbeslutninger.
 • Kunne identifisere ulike fallgruver investoren kan stå ovenfor.
 • Kunne anvende innsikt i adferdsteoretiske begreper og modeller i forståelsen av et bredt utvalg av økonomiske fenomen.
 • Kunne formulere og evaluere et forskningsspørsmål ved design og gjennomføring av et økonomisk eksperiment.
 • Kunne selvstendig reflektere over implikasjoner, forutsetninger og antakelser knyttet til adferdsfinans spesielt, og adferdsøkonomi generelt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk innleveringsoppgave

Bestått obligatorisk oppgave.

Informasjon om den obligatoriske oppgaven vil bli publisert på Canvas to uker før oppstart.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Undervisningen gis i hovedsak i form av forelesninger. Flere av forelesningene vil bli knyttet til eksperimenter og demonstrasjoner som gjennomføres i klasserommet, med påfølgende diskusjon, oppgaver og drøfting av de sentrale delene av pensum. Undervisningsspråk: Norsk.

Forventet tidsbruk:

 • Forelesning/eksperiment/demonstrasjoner: 40 timer
 • Veiledning: 10 timer
 • Selvstudium: 170 timer
 • Innleveringsoppgave: 40 timer

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto