Hopp til hovedinnhold

Ensemble I - Dirigering BAM112D

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning dirigering. Det gir en utfyllende kompetanse til emnet Dirigering I. 

Studentene skal gjennom emnet skaffe seg god innsikt i instrumentariet brukt i ensembler (særlig janitsjarkorps, brassband og orkester) med tanke på klang, register, transponering, spillemetoder og andre særpreg. De skal også tilegne seg innsikt i instrumentasjonslære og kunne instrumentere på et godt praktisk nivå.  Videre omhandler emnet kunnskap om intonasjon og akustisk teori. Det omhandler også den metodiske, pedagogiske, kommunikative og sosiale kompetansen en dirgent behøver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM112D

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

· har tilegnet seg en begynnede innsikt i psykologiske, sosiale, kommunikative og pedagogiske aspekter ved dirigentyrket, og har utviklet en god evne til selvrefleksjon.

· har en begynnende innsikt i fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger

Kunnskaper 

· har en begynnede kunnskap om og innsikt i janitsjar-, brassband- og orkester-instrumentariet

· har en begynnede kunnskap om og innsikt i instrumentasjonsfaget, historisk og analytisk.

Ferdigheter 

· kunne instrumentere på et enkelt praktisk nivå

Innhold
Studentene skal skaffe seg god innsikt i instrumentariet brukt i janitsjarkorps, brassband og orkester med tanke på klang, register, transponering, spillemetoder og andre særpreg, ha en god innsikt i instrumentasjonslære og kunne instrumentere på et godt praktisk nivå. For prøvearbeidet med intonasjon trenger man et godt kunnskapsgrunnlag om akustisk teori. En dirigent trenger god pedagogisk, kommunikativ og sosial kompetanse. I et større perspektiv trenger studentene også ha innsikt i dirigentens rolle i musikklivet og dirigentens ansvar for å videreutvikle musikklivet, og må kunne reflektere kritisk omkring fag- og yrkesetiske normer og problemstillinger. Hovedtrekkene i dirigentfagets historie bør være kjent for studenten, og de bør ha en forståelse av innholdet i rollene «sjefsdirigent» og «kunstnerisk leder» og om hvordan et ensemble metodisk kan utvikles musikalsk og samspillsmessig over tid. Til denne innsikten hører også kunnskap om arbeidsforhold og samfunnsrammer for de profesjonelle ensemblene og det frivillige musikklivet.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - ensemble / kammermusikk 1/1 15 Minutter Bestått - Ikke bestått

Mappevurdering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende underveisvurdering, konserter og aktiviteter. Det vises ellers til UK's fraværsreglement. Ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer
Undervisningen i emnet foregår både som selvstudium, i individuelle timer og i klassetimer.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto