Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument II - Jazz BAM121J

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer og støtteinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen.    

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument og støtteinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. I noen tilfeller kan det åpnes opp for at studenten har et mer sammensatt hovedinstrumentarium - eksempelvis klaver i kombinasjon med orgel/synth. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM121J

Versjon

2

Vekting (SP)

25

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • Utvikle refleksjon og selvstendighet runst det å bli fremtidig yrkesutøver på sitt hovedinstrument
 • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument i samspill og som soloinstrument
 • Utvikle evne til musikalsk og kollegialt samarbeid
 • Arbeide målrettet over tid

Kunnskaper 

 • Vise forståelse for musikalske forløp og formaspekter
 •  Skaffe seg begynnende oversikt over repertoaret for sitt hovedinstrument innenfor et visst spekter av stilretninger
 • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for støtteinstrumentet
 • Gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende intrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskaping

Ferdigheter 

 • demonstrere tekniske og musikalske grunnkunnskaper
 • utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner
 • kunne bruke didaktiske verktøy som lytting, imitasjon og transkripsjon i eget intrumentalt arbeid
Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.        

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene. Klaver og/eller trommer regnes som obligatoriske instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale å legge til andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Forkunnskapkrav
Bestått BAM111J Hovedinstrument.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - Jazz 1/1 10 Minutter Bestått - Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende fremføring med et program på ca. 10 minutter. Eksamen kan også avvikles i forbindelse med offentlig konsert, og i forbindelse med eksamen i emnet BAM122J (ensemble), etter avtale med hovedinstrumentlærer og emneansvarlig.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves obligatorisk fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1, Bjergsted jazzensemble og prosjekter i samarbeid mellom Stavanger jazzforum og Fakultet for utøvende kunstfag (blå:trå). Det vises ellers til Fakultet for utøvende kunstfags krav til obligatorisk fremmøteplikt.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.). For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Emneansvarlig: Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Faglærer: Tor Yttredal
Arbeidsformer
Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten. 
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto