Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument III - Dirigering BAM131D

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.    Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM131D

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse på en slik måte at det viser en utvikling i forhold til BAM121D
 • arbeide instrumentalt på en produktiv måte, både alene og i fellesskap med andre 
 • ha utviklet en forståelse og følelse for samspillet mellom dirigent og ensemble. Dette gjelder både innsikt i hvordan dirigenten konkret påvirker ensemblet, men også innsikt i hvordan dirigenten kan inspirere, forsterke kommunikasjonslinjer mellom musikerne og underbygge og styrke ensemblets og musikernes egne musikalske initiativ og ideer.

·      ha innsikt i orkestermusikeres oppfatninger om dirigentens rolle og funksjon, og om hvordan orkestermusikere forholder seg til dirigenter på podiet.

 • ha innsikt i estetiske problemstillinger, historisk og filosofisk.

Kunnskaper 

 • beherske et ganske bredt relevant repertoar for korps og orkester, inkludert verker med solist(er), kor m.m. innenfor et vidt spekter av stilarter. Repertoaret skal være utvidet i forhold BAM121D
 • beherske metoder for å kunne tilegne seg en analytisk forståelse av og innlevelse i et verks form, harmonikk, frasestruktur og instrumentasjon.
 • ha tilegnet seg ganske god forståelse og følelse for repertoarets ulike stilarter, ikke minst når det gjelder oppførelsespraksis og notasjonsstil, og evner også å tilegne seg videre innsikt i et konkret verks historiske kontekst.
 • kunne forholde seg kritisk til en notetekst, primærkilder og sekundærlitteratur.

Ferdigheter 

 • demonstrere gode tekniske og musikalske ferdigheter og på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121D 
 • demonstrere en sikker, fleksibel og musikalsk preget dirigentteknikk.
 • demonstrere rytmisk sikkerhet og stabilitet
 • være i stand til å metodisk kunne memorere detaljene i et partitur slik at prøver og fremførelser kan gjennomføres uten at dirigenten må lese i partituret.
 • vise en forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter som er viderekommen i forhold til ved avslutningen av BAM121D, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning 
 • ha utviklet en vilje til å forme musikken gjennom egne interpretatoriske ideer og kan formidle disse ideene til ensembler og publikum på en god måte. Graden av personlig uttrykk må være større enn ved avslutningen av BAM121
 • ha utviklet en evne til musikalsk innlevelse og spontanitet og kan formidle dette på en overbevisende måte.
 • ha tilegnet seg en viderekommen, konstruktiv, effektiv, kreativ og løsningsorientert prøveteknikk, bygget på forståelse for musikalske læringsprosesser.

· kunne bruke sang som et verktøy i formidlingsprosessen, og har innsikt i grunnleggende stemmebruk.

· ha utviklet et differensiert gehør som kan definere musikalske strukturer og forløp.

· kunne identifisere en vesentlig del av intonasjonsproblematikken i et ensemble og metodisk lede arbeidet med å samordne intonasjon.

Innhold
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. 
Forkunnskapkrav
Bestått BAM121D Hovedinstrument II - Dirigering.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert - dirigering 1/1 15 Minutter Bestått - Ikke bestått

Emnet vurderes sammen med emnene BAM4301D og BAM4302D. Eksamen for dirigentstudenter er en avsluttende konsert med et program på 10-15 minutter der de dirigerer et ensemble. Og en konsert der de fremfører et program på om lag 10 minutter på sitt instrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble.

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. 

Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto