Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument III - Jazz BAM131J

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen. 

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM131J

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse

  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse på en slik måte at det viser en utvikling i forhold til BAM121J 
  • på selvstendig grunnlag uttrykke seg gjennom improvisasjon og låtformidling basert på læringsutbytte fra BAM121J 

Kunnskaper

  • Ha dypere forståelse for musikalske forløp og formaspekter, som grunnlag for individuell tolkning 
  • ta tydelige selvstendige valg mht. repertoar og estetiske arbeidsområder 

Ferdigheter

  • demonstrere gode tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J 
  • arbeide musikalsk på en produktiv måte, både alene og i fellesskap med andre 
  • demonstrere instrumentalt ulike kvalitative tilnærminger til gehørbasert musikkutøving på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM121J 
Innhold
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. Studenten skal utvikle sine instrumentale ferdigheter basert på improvisasjon og jazzmusikalske læringstradisjoner. Gjennom lytting, imitasjon og transkripsjon går en i dybden i eget instruments historikk. Studenten skal gjennom improvisasjon kunne uttrykke grunnleggende instrumental forståelse i forholdet mellom tradisjon og nyskapning.    Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter. 
Forkunnskapkrav
Bestått BAM121J Hovedinstrument II.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Studenten leverer en mappe med lyd- og/eller videoopptak produsert i aktuelt semester på opptil 10 minutter effektiv spilletid. Innholdet i mappen avtales med hovedinstrumentlærer og ensemblelærer. For studenter med utøvende veivalg er mappevurderingen felles med ensembleemnet (BAM4302J) og utvidet hovedinstrument (BAM4301J).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som 1B1 og Bjergsted jazzensemble.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. Det vises ellers til fraværsreglementet ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Thomas Eide Torstrup
Emneansvarlig: Stein Inge Brækhus
Avdelingsleder UK: Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Det anbefales studenter å skrive øvingslogg. 
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem. 
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto