Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument IV - Dirigering BAM141D

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter. Det overordnede ansvaret for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.    Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM141D

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

 • kunne demonstrere en høynet stilistisk differensiert interpretasjonsevne og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM131 
 • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse 
 • på en profesjonell og produktiv måte arbeide både alene og i fellesskap med andre.
 • ha utviklet en god forståelse og følelse for samspillet mellom dirigent og ensemble. Dette gjelder både innsikt i hvordan dirigenten konkret påvirker ensemblet, men også innsikt i hvordan dirigenten kan inspirere, forsterke kommunikasjonslinjer mellom musikerne og underbygge og styrke ensemblets og musikernes egne musikalske initiativ og ideer.
 • ha en god innsikt i orkestermusikeres oppfatninger om dirigentens rolle og funksjon, og om hvordan orkestermusikere forholder seg til dirigenter på podiet.
 • ha en god innsikt i estetiske problemstillinger, historisk og filosofisk.

Kunnskaper 

 • beherske et omfattende og relevant repertoar for korps og orkester innenfor et vidt spekter av stilarter, inkludert verker med solist(er), kor m.m. Repertoaret skal være markant bredere enn ved avslutningen av BAM131D
 • beherske godt metoder for å kunne tilegne seg en analytisk forståelse av og innlevelse i et verks form, harmonikk, frasestruktur og instrumentasjon.
 • ha tilegnet seg god forståelse og følelse for repertoarets ulike stilarter, ikke minst når det gjelder oppførelsespraksis og notasjonsstil, og evner også å tilegne seg videre innsikt i et konkret verks historiske kontekst.
 • kunne forholde seg kritisk og selvstendig til en notetekst, primærkilder og sekundærlitteratur.

Ferdigheter 

 • demonstrere en avansert, sikker, fleksibel og musikalsk preget dirigentteknikk.
 • demonstrere en god rytmisk sikkerhet og stabilitet
 • være i stand til å metodisk kunne memorere detaljene i et partitur slik at prøver og fremførelser i i stor grad kan gjennomføres uten at dirigenten må lese i partituret.
 • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning.  
 • ha utviklet en tydelig vilje til å forme musikken gjennom egne interpretatoriske ideer og kan formidle disse ideene til ensembler og publikum på en overbevisende måte. Graden av personlig uttrykk må være større enn ved avslutningen av BAM131
 • ha utviklet en god evne til musikalsk innlevelse og spontanitet og kunne formidle dette på en overbevisende måte
 • ha tilegnet seg en avansert, konstruktiv, effektiv, kreativ og løsningsorientert prøveteknikk, bygget på forståelse for musikalske læringsprosesser.
 • kunne bruke sang som et verktøy i formidlingsprosessen, og ha god innsikt i grunnleggende stemmebruk.
 • ha utviklet et godt differensiert gehør som kan definere musikalske strukturer og forløp.
 • kunne identifisere intonasjonsproblematikk i et ensemble og metodisk og sikkert lede arbeidet med å samordne intonasjon.
Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet. 

Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Det vil gjøres tilpasninger av hovedinstrumentet relevante for de ulike veivalg, henholdsvis Utøvende og PPU.

Forkunnskapkrav
Bestått BAM131D Hovedinstrument III (+BAM4301D Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -dirigering 1/1 35 Minutter A - F

Avsluttende eksamen er en konsert med et program av ca.35 minutters varighet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. 

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Bjarte Engeset
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer
Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbasert. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto