Hopp til hovedinnhold

Hovedinstrument IV - Klassisk BAM141K

Emnet er det avsluttende emnet av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fag- og programledelsen.    Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM141K

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • kunne demonstrere en høynet stilistisk differensiert interpretasjonsevne, gode kunnskaper om sitt spesifikke instrument som klangmedium, og metoder som i større grad og mer effektivt fremmer egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse enn ved avslutningen av BAM131 
  • jobbe profesjonelt og målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse 

Kunnskaper 

  • fremvise et markant bredere repertoar enn ved avslutningen av BAM131 

Ferdigheter 

  • realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en større grad av personlig uttrykk enn ved avslutningen av BAM131 
  • på en profesjonell og produktiv måte arbeide instrumentalt både alene og i fellesskap med andre 
  • vise en profesjonell forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning  
Innhold
Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.    Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.    Det vil gjøres tilpasninger av hovedinstrumentet relevante for de ulike veivalg, henholdsvis Utøvende eller PPU.
Forkunnskapkrav
Bestått BAM131K Hovedinstrument III (+BAM4301K Utvidet hovedinstrument III ved utøvende veivalg).
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen -klassisk 1/1 A - F

Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet. Eksamen er en avsluttende konsert med et program på ca. 35 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk, herunder ensembler som kor, blåseensembler, strykeorkester og Bjergsted jazzensemble.

Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.

De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv deltakelse osv.).

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. 

Hver student og hovedlærer følger opp emnet med en gjensidig signert oversikt over gjennomført undervisning som godkjennes av begge innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto