Hopp til hovedinnhold

Sats- og hørelære I BAM215

Emnet tar for seg de gehørmessige og teoretiske aspektene ved utøving og komponering av musikk, samt skjæringspunktene mellom disse. Hovedmål for faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM215

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Utvide forståelsen for sammenhengen mellom notasjon og klingende musikk
 • Ha en overordnet forståelse for prinsipper knyttet til funksjonsharmonikk og satslære
 • Øke sin gehørmessige trygghet og referansespekter til understøttelse i musikalsk utøving og komponering

Kunnskaper

 • Demonstrere musikalsk forestillingsevne både visuelt og auditivt og kunne gjenkjenne og identifisere musikalske formforløp
 • Lese og skrive notasjon av tonal musikk
 • Danne seg oversikt over og gjengi rytmemønstre og taktarter samt polyrytmikk
 • Anvende analyseverktøy som utdyper forståelse for form og musikalske forløp 

Ferdigheter

 • Vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og harmoniske oppgaver innen tonal musikk
 • Beherske grunnleggende dur- og moll-tonalitet
 • Beherske grunnleggende analysesystemer
 • Mestre grunnleggende prinsipper for polyfonisk og homofonisk sats.
Innhold
Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: klang - rytmikk - harmonikk - melodikk. Emnet omfatter innføring i dur- moll-tonalitet ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Faget vektlegger at studenten behersker kursets innhold både skriftligt og gehørsmessig.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærere. Studenter som oppfyller vilkår for å gå opp til eksamen på et tidlig tidspunkt kan få mulighet til å ta eksamen på et tidligere tidspunkt enn normalt, etter samråd med faglærere.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto