Hopp til hovedinnhold

Musikkhistorie og repertoarkunnskap - Klassisk BAM224KD

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike hovedområdene og spesialiseringene under emnet. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte musikkhistoriske studier. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM224KD

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg Generell kompetanse

  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner og deres repertoar

Kunnskaper

  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte,

Ferdigheter

  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy
Innhold
Det vil bli lagt vekt på utvalgte tematiske konkretiseringer av historiske utviklingslinjer innen vesterlandsk kunstmusikk. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår og kan være sjangeruavhengig. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være basert på selvstudium og dels være inkludert i fakultetets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.
Forkunnskapkrav
BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk
Anbefalte forkunnskaper
Studenter bør ha bestått BAM214KD Musikkhistorie og utøverkunnskap / BAM 214J Musikkhistorie og utøverkunnskap eller tilsvarende før oppstart av BAM 224 KD/J Musikkhistorie og repertoarkunnskap
Eksamen / vurdering

Essayoppgaver

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Essayoppgave høst 1/2 5 Dager Bestått - Ikke bestått
Essayoppgave vår 1/2 5 Dager Bestått - Ikke bestått

Emnet blir avsluttet med essay på slutten av hvert semester. Prøveformen er essayinnlevering (hvert essay med omfang ca. 2500 ord). Kandidatene må ha vist tilfredsstillende oppmøte i de valgte undervisningsbolkene samt bestått resultat i obligatoriske, prøvebelagte undertemaer for at emnet som helhet skal bestås.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:
  • Presentasjoner i klassen av utdrag fra pensum (analyse og repertoarkunnskap)
  • Innlevering av oppgavebesvarelser på lytteeksempler og repertoarkunnskap
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer/orkesterprøver med SSO
  • Det er obligatorisk fremmøteplikt til undervisning og aktiviteter i emnet. Det vises til UKs vedtatte ordninger og beskrivelse av fremmøtekrav til undervisning og aktiviteter.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Per Dahl
Faglærer: Olaf Eggestad
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Deler av innføringen i repertoarkunnskap vil bli knyttet til den enkelte students hovedinstrument og presenteres på de respektive instrumentseminarene under veiledning av hovedinstrumentlærerne. Det utarbeides en nettbasert oversikt over repertoar knyttet til forelesningsemnene og et eget repertoar knyttet til de aktuelle instrumentgruppene, utarbeidet av studentene.

Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker og vil dels være inkludert i instituttets ulike prosjektuker og instrumentseminarer.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto