Hopp til hovedinnhold

Sats- og hørelære II BAM225

Hovedmål av faget er at studenten skal med basis i musikkteorikunnskap forstå bedre hva han/hun hører, og bygge en fast kobling mellom musikalsk notasjon og musikk som lyd. Emnet bygger på førsteårsemner i satslære og hørelære og utvikler tidligere kunnskaper mot mer kromatisk og modal musikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM225

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

 • Ha en god forståelse for sammenheng mellom notasjon og klingende musikk.
 • Kan i høy grad reflektere over fagets relevans i forhold til egen utøvende praksis.

Kunnskaper

 • Identifisere og reprodusere musikkeksempler fra ulike sjangre i dur- og moll-tonalitet og modal musikk (skriftlig og muntlig)
 • Danne seg oversikt over og gjengi mer komplekse rytmemønstre og taktarter samt polyrytmikk
 • Identifisere akkorder og akkordprogresjoner i dur- og moll-tonalitet og diverse modus
 • Mestre kombinasjonsoppgaver og flerstemmig musikk

Ferdigheter

 • Vise en sikker tonal forankring i arbeid med melodiske og harmoniske oppgaver innen tonal musikk
 • Beherske dur- og moll-tonalitet og diverse modaliteter
 • Beherske grunnleggende analysesystemer
 • Mestre grunnleggende prinsipper for polyfon, homofon og kontrapunktisk sats.
 • Imitere og transkribere lengre musikalske forløp melodisk, rytmisk og harmonisk og kunne uttrykke dette gjennom sang og/eller på eget instrument.
Innhold
Studenten skal utvikle sitt gehør og sin musikalske uttrykksevne gjennom auditiv trening og bevisstgjøring knyttet til musikkens grunnparametere: klang - rytmikk - harmonikk - melodikk. Emnet omfatter oppgaver i kromatisk dur- moll-tonalitet og diverse modaliteter, ved hjelp av analysesystemer som trinnanalyse, funksjonsanalyse og besifring. Faget vektlegger at studenten behersker kursets innhold både skriftligt og gehørsmessig.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveportefølje (mappe), bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærere. Studenter som oppfyller vilkår for å gå opp til eksamen på ett tidlig tidspunkt kan få mulighet til å ta eksamen på et tidligere tidspunkt enn normalt, etter samråd med faglærere.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene blir av varierende størrelse. Faget krever stor grad av selvstendig arbeid.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet utarbeides i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto