Hopp til hovedinnhold

Utøver- og formidlingspraksis BAM4340

Emnet kan ha i hovedsak tre ulike avskygninger eller innretninger:

1) En dyktiggjøring i å produsere en konsert eller forestilling for en særskilt målgruppe, med vekt på både prosess og resultat. Teamarbeid og gruppedynamikk er viktige elementer, også tverr- eller flerfaglighet kan inngå i emnet. Det kan eventuelt samarbeides med en profesjonell, ekstern oppdragsgiver om bestilling, konseptutarbeidelse og ferdigstillelsen av resultatet.

2) Et prosjekt der en reiser til et sted og over en periode inngår samarbeid med lokale musikere, amatører og/eller profesjonelle, om konserter og annen utøvende og formidlende aktivitet.

3) Et prosjekt som ligger nært opp til den praksis og det konsept en kaller Community Music.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4340

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten være i stand til å:  

Generell kompetanse

  • ha en bevissthet om kunstneriske og formidlingsmessige momenter og kunne ta selvstendige kritiske valg
  • samarbeide musikalsk og konstruktivt med musikere og mennesker på forskjellige nivåer og med mange ulike bakgrunner og forutsetninger

Kunnskaper

  • formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet

Ferdigheter

  • planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid
  • arbeide i team omkring planlegging, gjennomføring og vurdering av kunstnerisk formidling for ulike målgrupper
  • samarbeide med aktuelle aktører i opplæring, helse, kultur og arbeids- og samfunnsliv for øvrig
Innhold

Det formidlingsmessige står i sentrum og tematiseres. Refleksjon over og bevisstgjøring omkring relasjon til publikum og målgrupper osv. er essensielt. For samtlige 3 innretninger gjelder at arbeidet er disponert i tre faser: a. Konseptutarbeidelse, b. kreativ utforming og innøving under instruksjon, og c. selve gjennomføringen/fremførelsen med påfølgende skriving av rapport. Rapporten skal omtale og evaluere de samme tre fasene.

1) I et tverrfaglig eller utforskende/eksperimentelt prosjekt skal danse- og musikkstudenter få en felles innføring i grunnleggende formidlingskunnskap som dramaturgi og scenografi, herunder kriterier for valg av virkemidler. Studentene utarbeider egne kunstneriske formidlingsprosjekter rettet mot ulike målgrupper og samfunnsområder. I det tverrfaglige prosjektet vil Undervisningen foregår ved ukentlige fellessamlinger, og, avhengig av prosjektets omfang og karakter, intensive arbeidsperioder i minst to prosjektuker under veiledning, der studentene utvikler en forestilling fra idé til ferdig produkt som fremføres under turnéen. Prosjektbeskrivelse utarbeides og skal godkjennes av veileder. Prosjektarbeid med veiledning etter oppsatt plan, litteraturstudier og praktisk arbeid.

2) Studentene reiser som en gruppe på 3-5 til et sted der UiS har gjort avtale med det lokale musikkliv om å kunne bruke studentene som ressurspersoner. Der spiller de med musikere som kan befinne seg på både høyere og lavere nivå enn dem selv. Ulike ensembleproduksjoner vil prioriteres. Instruksjon kan inngå i arbeidet. Prosjektet kan også ha karakter av pedagogiske opplegg for skoler eller andre målgrupper, der tema meisles ut i samforståelse med samarbeidspartner.

3) Et outreach prosjekt som via forskjellig metodikk søker å gjøre en gruppe mennesker oppmerksomme på betydningen av musikk gjennom deltagelse. Målgruppen kan i utgangspunktet være helt ukyndige innenfor musikk som fag.

Forkunnskapkrav
Avsluttet 1. avdeling bachelor i utøvende musikk
Eksamen / vurdering

Utøvende prosjekt, prosjektbeskrivelse og prosjektrapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende prosjekt 1/2 Bestått - Ikke bestått
Prosjektbeskrivelse og prosjektrapport 1/2 Bestått - Ikke bestått

Begge arbeid må være godkjent for å få bestått karakter i emnet. Det skal settes én karakter basert på en totalvurdering av kandidatens innsats. Intern sensur.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen. Det kreves 100% fremmøte ved obligatorisk veiledning, men det åpnes for at studenten kan søke om godkjenning av fravær fra undervisningen i tråd med UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Studiet foregår dels som samspill, work-shops, instruksjon eller forelesninger i gruppe og dels som individuell veiledning.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto