Hopp til hovedinnhold

Orkesterspill II BAM4391

Emnet tar mål av seg å gi primært studenter med ambisjoner om å bli orkestermusikere et opplæringstilbud som vil gjøre dem bedre rustet til både å søke seg til og å utføre tjenester i ulike profesjonelle orkestre. Det omfatter arbeid i et profesjonelt symfoniorkester, samt i sinfoniettabesetning eller strykeorkester. Målet er på den ene side systematisk å bygge opp studentens evne til å mestre orkesterrepertoar/utdrag og prøvespillsituasjoner, og på den annen gi henne eller ham en mer generell innføring og en erfaring med de profesjonelle krav som stilles i orkesteret som arbeidsplass.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4391

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

 Generell kompetanse

 • forholde seg til dirigent, kolleger og medmusikere på en selvstendig og integrert måte og på et høyere nivå enn ved avslutning av BAM4390
 • oppleve og forstå samhandlingens betydning for resultatet

Kunnskaper

 • gjøre rede for viktige og sentrale instrumentasjonsteknikker

Ferdigheter

 • musisere sammen med andre i en større ensemblekontekst,
 • fremføre et større utvalg av orkesterrepertoar for sitt instrument
Innhold
Studentene skal gjennom kursets studieenheter
 • videreutvikle utøvende instrumentale og ensemblemessige ferdigheter og uttrykksevne i solospill og orkesterkontekst
 • tilegne seg metoder og arbeidsformer som fremmer egen faglig utvikling også etter fullført studium
 • tilegne seg arbeidsformer som er relevante og dyktiggjørende i forhold til især mestring av prøvespill og orkestertjeneste
 • tilegne seg grunnleggende kunnskaper om orkesteret som klangmedium, dets virkemåter, historiske forutsetninger og utvikling
 • tilegne seg kunnskap om historisk og nåtidig orkesterrepertoar
 • tilegne seg kunnskap og innsikt om orkesteret som arbeidsplass og kulturell normgiver
Forkunnskapkrav
Fullført og bestått 1. avdeling i utøvende bachelor samt godkjent instrumentalnivå, som dokumenteres gjennom prøvespill for SSO.
Anbefalte forkunnskaper
Gode engelskkunnskaper.
Eksamen / vurdering

Utøvende eksamen + skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Tjenesteperioder i orkestrene og tilhørende konserter/fremførelser 1 Semestre Bestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen 3 Timer Bestått - Ikke bestått

Orkesterstudiets kandidater vurderes av en kommisjon bestående av en representant fra SSO og en representant fra UK, samt kandidatens veileder. Evalueringsformen er kontinuerlig og baserer seg på inntrykket av studentens innsats under tjenesteperiodene i orkestrene og tilhørende konserter/fremførelser. I tillegg til denne kontinuerlige evaluering i studiets orkesterdel skal kandidatene avlegge en skriftlig eksamen av 3 timers varighet i partituranalyse med henblikk på interpretasjon Besvarelsen vurderes av faglærer pluss en intern sensor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
100% fremmøte ved prosjekter og obligatorisk veiledning
For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det i tillegg til eventuelle pålagte oppgaver og forprøver etc. tilstedeværelse i undervisningen. Det kreves 100% fremmøte ved prosjekter og obligatorisk veiledning, men det åpnes for at studenten kan søke om godkjenning av fravær fra undervisningen i tråd med UKs krav til fremmøte. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Arbeidsformer

Studier av orkesterrepertoar, individuelt og i gruppe.

Orkestertjenesten gjennomføres over en periode på til sammen 2 uker, anslagsvis:

1 uke i SSO, 1 uke i prosjektuker med sinfonietta/andre besetninger ved UiS eller med andre samarbeidspartnere profesjonelle samarbeidspartnere.

Studenten forbereder og gjennomfører tjenesten i samråd med og under veiledning av en mentor fra det profesjonelle ensemblet. Denne har kontakt med ledelsen ved UK vedrørende oppfølging av studenten. Teoriopplæringen finner sted som gruppeundervisning, dels i forelesningsform og dels via mer interaktive læringsformer.

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto