Hopp til hovedinnhold

MLP valgemne II BAM4394

Gjennom dette emnet skal studenten utvikle kreativ selvstendighet, samt kunnskaper og ferdigheter knyttet til musikk- og lydproduksjon. Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BAM4394

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått BAM4394 skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

  • arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i musikk- og lydproduksjon
  • produsere og spille inn musikk for musikere eller ensembler som storband, korps, strykeorkester og lignende.

 

Generell kompetanse

  • kunne håndtere komplekse og utviklingsmessige situasjoner i studie- og arbeidsmiljøer
  • kunne delta selvstendig i faglig og tverrfaglig samarbeid med en profesjonell tilnærming
  • kunne identifisere sine egne læringsbehov og strukturere sin egen læring i ulike sammenhenger

Kunnskaper

  • kunne kunstnerisk basert kunnskap om musikkproduksjonspraksis og -metoder, samt forskningsbasert kunnskapsteori innenfor relevante deler av musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • kunne forstå og reflektere over kunstneriske metoder og teori innenfor musikkproduksjon

Ferdigheter

  • kunne anvende kunstneriske og relevante vitenskapelige metoder, verktøy og uttrykksformer, samt generelle ferdigheter knyttet til sysselsetting i musikkproduksjon og opptaksteknikk
  • kunne vurdere kunstneriske utfordringer, praktiske og teoretiske problemstillinger, samt rettferdiggjøre og velge relevante vilkår og løsninger
  • kunne formidle kunstneriske uttrykk og faglige problemer til både fagfolk og ikke-spesialister
Forkunnskapskrav
BAM4393 MLP valgemne I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave: Innlevering av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 20 min 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

Innleveriung av en selvstendig musikkproduksjon/innspilling, ca. 20 minutter. Stykket skal så langt det er praktisk mulig fremføres av ensembler i Bjergsted.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveportefølje

Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente musikkproduksjonsoppgaver. Antall oppgaver velges ut i samråd med faglærer.

100% obligatorisk fremmøte til undervisning.  

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav. 

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mark William Drews
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer

Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS'

kvalitetssystem.

Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto