Hopp til hovedinnhold

SAK valgemne II BAM4404

Sammen med SAK valgemne I og III bygger dette emnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4404

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.

Kunnskaper

Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK valgemne I.

Ferdigheter

Kunne arbeide systematisk i kreative arrangeringsprosesser.

Kjenne til ulike kreative virkemidler og interdisiplinære prosesser og være i stand til å anvende disse i arbeid med arrangering.

Demonstrere et grunnleggende håndverk i arrangeringsarbeid

Innhold
Studenten arbeider med oppgaver og et større prosjekt. Oppgavene skal være deloppgaver som skal komme hovedprosjektet til gode. Studenten skal levere et arrangement som fremføres/spilles inn med selvvalgt ensemble. I løpet av semesteret skal studenten bli kjent med ulike kompositoriske uttrykk, teknikker og metoder.
Forkunnskapkrav
BAM4403 SAK valgemne I
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Avsluttende oppgave med komponering, 5-10 minutter, som skal fremføres. Besetning vil kunne variere fra år til år, og ta utgangspunkt i hva som er tilgjengelig ved fakultetet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto