Hopp til hovedinnhold

SAK valgemne III BAM4405

Sammen med SAK valgemne I og II bygger dette håndverksemnet på SAK I og II i studiets førsteavdeling. Siktemålet er todelt: Å utvikle studentenes kreative selvstendighet, og å gi dem mer spesifikke kunnskaper og ferdigheter knyttet til ulike sjangre og medier.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM4405

Versjon

1

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Kunne reflektere over fagets relevans i egen praksis.

Kunnskaper

  • Demonstrere høyere kunnskaper enn ved fullført SAK valgemne II.

Ferdigheter

  • Arbeide med stor grad av originalitet og vilje til å eksperimentere og omsette egne ideer i notasjon og anvisninger til utøvere slik at dette kan realiseres i lyd
  • Kunne arbeide systematisk i kreative prosesser fra idé til produkt.
  • Kunne reflektere rundt individuelle kunstneriske mål og kompositorisk uttrykk.
  • Kunne komponere og/eller arrangere for ulike typer ensembler
Innhold
Komposisjon og arrangering i ulike stilarter. Instrumentasjon generelt, samt skriving for et mindre utvalg ensembler spesielt. Innføring i varierte komposisjonsteknikker, orkestrering, stemmeføring, blokkharmonisering og form og bruk av relevant software.
Forkunnskapkrav
BAM4404 SAK valgemne II
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Avsluttende oppgave med komposisjon for selvvalgt ensemble, 5-10 min. Stykket skal fremføres i konsert eller spilles inn. Studenten skal også levere en kort beskrivelse av stykket på 1/5-1 A4-side.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppgaveportefølje (mappe)

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Det vises ellers til UKs krav til fremmøte. Oppgaveportefølje (mappe). Mappe bestående av et nærmere bestemt antall innleverte og godkjente oppgaver. Oppgavene til mappene og antall velges ut i samråd med faglærer. Mappen må være godkjent før studenten kan møte til eksamen. Fremføring av egne og andres verker.

Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Esa Olavi Lilja
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Undervisning i delemnene gis i form av forelesning/fellesundervisning, jevnlig arbeid med gitte oppgaver, gruppeundervisning og individuell veiledning. Gruppene bør være av varierende størrelse avhengig av program. I et didaktisk helhetsbilde må en derfor ta hensyn til de fysiske rammene, da særlig rom og utstyr.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto