Hopp til hovedinnhold

Egendefinert prosjekt BAM531

BAM531 Egendefinert prosjekt hører til 2. avdeling, og kan velges som alternativ til BAM532 Internasjonalt semester. Studenter må ha fullført og bestått alle emner i 1. avdeling. Emnet er et fritt valgt fordypningsprosjekt av et halvt års varighet der studenten har mulighet til en konsentrasjon både om hovedinstrumentet, en refleksjon rundt hovedinstrumentaktiviteten og innenfor en understøttende eller utforskende komponent av den. Formålet er en større grad av uforstyrret oppmerksomhet rundt studiets kjerneområder, samt oppøving av en evne til å betrakte egen praksis i estetisk og samfunnsmessig kontekst og som et mulig fremtidig forskningsobjekt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BAM531

Versjon

1

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten være i stand til å

Generell kompetanse

  • dokumentere et utdypet forhold til egen utøving
  • forholde seg kritisk til primært utøvende læringstradisjoner

Kunnskaper

  • sette sin utøvervirksomhet i perspektiv, kjenne igjen og reflektere over ulike musikktradisjoner historisk og stilistisk

Ferdigheter

  • gjennomføre et selvstendig, avgrenset fordypningsprosjekt under veiledning
  • vise evne og kompetanse i organisering og formidling av et utøvende kunstnerisk produkt til definerte publikumsgrupper og/eller arenaer
Innhold
Minst en tredjedel av BAM531 skal bestå av arbeid med og undervisning i hovedinstrument. Egendefinert prosjekt skal i tillegg være enten: 1) Et selvstendig og kritisk arbeid som har et tydelig fokus. I prosjektet skal student fordype seg for eksempel i et håndverksemne, tema, repertoarområde, en historisk epoke eller være et studium med basis i en oppføringspraktisk problemstilling. Det vil være viktig å perspektivisere det utøvende arbeidet med relevant teori eller støttefag. Det er naturlig å tenke studentens øvrige valgemneportefølje ut fra hvordan egendefinert prosjekt skal utformes. Eller: 2) Praktisk formidlingsprosjekt i forlengelsen av BAM311 og 321.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon og konsert 1/1 Bestått - Ikke bestått

Enten 1) en presentasjonskonsert på mellom 30 og 45 minutter, der forholdet mellom foredrag og spill skal være rundt regnet 1:2,eller 2) en utøvende eksamen på ca. 25 minutter pluss en konsert eller forestilling for en intern eller ekstern oppdragsgiver eller deltagelse i en slik. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse, som leveres inn for godkjenning ved slutten av 5. semester av studiet. Prosjektbeskrivelsen skal være på ca. 2-3 sider og inneholde en foreløpig tittel på prosjektet / produksjonen, en beskrivelse av temaet som er valgt, fremdriftsplan, foreløpig spilleliste / repertoarliste og dokumentasjonsform. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av hovedinstrumentlærer og veileder. Den kan endres underveis i prosessen. Alle endringer skal godkjennes av hovedinstrumentlærer / veileder. Studenten er selv ansvarlig for progresjon i arbeidet og må gjøre jevnlige avtaler med og levere materiale til hovedinstrumentlærer og veileder (innspillinger, noter, skriftlig arbeid etc.), slik at progresjonen opprettholdes. Studenter på BAM531 er i utgangspunktet ikke fritatt fra ensemblevirksomhet ved skolen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Harald Eikaas
Emneansvarlig: Jens Torolf Larsen
Studiekoordinator: Anne Siri Norland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Det gis undervisning av hovedinstrumentlærer og ev. akkompagnatør samt tildeles timer i individuell veiledning for de teoretiske / kontekstuelle aspekter ved arbeidet. Det vil være aktuelt med veiledning i formidlingsemnet.
Åpent for
Utøvende musikk - bachelor
Emneevaluering
Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto