Introduksjon til journalistikk (BJO101)

Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene som brukes i nyhetsproduksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BJO101

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det blir undervist i nyhetsspråk og journalistikkens ulike sjangre. Videre blir det undervist i journalistiske metoder, presseetikk og pressens selvdømmeordning (PFU), journalistrollen, redaktørrollen, kildebruk, kildekritikk, offentlighet, innsynsrett, ytringsfrihet, personvern og kommunal- og lokaljournalistikk.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå videre på 2. semester på journalistikk eller fjernsyn- og multimedieproduksjon.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om journalistikkens metoder.
 • Ha kunnskap om kildebruk og kildekritikk.
 • Ha kunnskap om journalistrollen og presseetikken.
 • Ha kunnskap om offentlighet og innsynsrett.
 • Ha kunnskap om ytringsfrihet og personvern.
 • Ha kunnskap om kommunal- og lokaljournalistikk.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • ​Kunne løse journalistiske oppgaver, finne fram til relevante saker, gjøre research og kunne vurdere det innsamlet stoffet kildekritisk.
 • Kunne beherske, presentere og formidle nyhetsstoff på korrekt norsk.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne anvende kunnskaper og innsikt i journalistfaglige og etiske problemer i praktisk redaksjonelt arbeid.
 • Ha et reflektert forhold til journalistrollen.
 • Kunne kritisk analysere og vurdere journalistiske produkter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever gode norskferdigheter og god kjennskap til norske nyheter. Innleveringsoppgaver blir vurdert ut ifra språk og innhold. Analysekvisser krever kritisk forståelse av og tilgang til norske medier.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatoriske prosjekt må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Emnet inneholder obligatoriske oppgaver som alle må godkjennes, samt ti analyseoppgaver. Studenter må bestå sju av nyhetsanalysene for å få godkjent.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 % fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Espen Mathiesen

Arbeidsformer

Forelesninger, analyser, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 1. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 1: Grunnleggende nyhetsjournalistikk (BJO105_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto