Fortellende journalistikk (BJO202)

I dette emnet skal studenten lære fortellende journalistikk på ulike medieplattformer. Studenten skal lære fortellerteknikker og metodene som brukes. Det handler blant annet om å gi stoffet en personlig stemme, om å være kreativ i tilnærming til og utforming av stoffet, og å fortelle faktahistoriene på nye måter på ulike digitale plattformer. Emnet går parallelt med emnet Undersøkende journalistikk, og må ses i sammenheng med dette.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BJO202

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal utvikle praktiske journalistiske prosjekter, der hun/han tar i bruk tradisjonelle feature-grep, nye fortellerteknikker og fortellerformer. Blant annet skal stillbilder, video, tekst og lyd samles på en plattform og i en presentasjon. Det vil bli gitt en innføring i relevant digitalt program, og det blir gitt forelesninger og seminarer med vekt på alternative fortellerformer. Emnet går også grundigere inn i de lengre skriftlige formatene med utvikling av et kreativt og personlig språk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om fortellerformer, modeller og dramaturgi for ulike digitale plattformer.
 • Ha kunnskap om metoder og verktøy i fortellende journalistikk.
 • Ha kunnskap om relevant forskning og utviklingsarbeid innen fortellende og digital journalistikk. 

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne beherske ulike former for journalistisk research til fortellende journalistikk.
 • Kunne mestre tradisjonell reportasje- og featurejournalistikk.
 • Kunne bruke et kreativt og stilsikkert språk.
 • Kunne lære seg relevant programvare for multimediale fortellinger.
 • Kunne produsere digitale journalistiske fortellinger som inneholder tekst, video, lyd, foto, grafikk og andre multimediale elementer.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Ha forståelse og innsikt i både tradisjonelle og nye fortellerformer.
 • Ha forståelse for forholdet mellom avsender- og mottakerperspektiv i mediene.
 • Kunne planlegge og gjennomføre større journalistiske prosjekter. 

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1, BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon, BJO104 Praktisk journalistikk 2

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver

Det vil bli gitt obligatoriske oppgaver og seminarer. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Det er obligatorisk deltakelse i alle prosjektene, seminarene og gjennomgangene i emnet. 

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Eli Nessa

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, seminarer, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 3 (BJO220_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto