Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi (BPA101)

Emnet består av to deler:

 • Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi
 • Del II: Mikrobiologi og smittevern

Del I omhandler kroppens anatomiske strukturer, oppbygningen av organer og deres fysiologiske og biokjemiske prosesser. I tillegg vil studenten få kunnskap om hvordan de enkelte organene og organsystemene fungerer hver for seg og i et samspill med hverandre slik at den friske kroppen fungerer som en enhet.

Del II gir en innføring i mikrobiologi, det vil si læren om mikroorganismene og deres angrepsmekanismer på mennesket. Sentralt står også smittevern og korrekt bruk av antibiotika.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA101

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Del I: Anatomi, fysiologi og biokjemi

 • Grunnleggende kunnskaper og anatomisk terminologi
 • Cellenes oppbygning og funksjon
 • Histologi - vev
 • Huden
 • Muskel- og skjelettsystemet
 • Nervesystemet
 • Sansene
 • Temperaturreguleringen
 • Det endokrine systemet
 • Hjertet- og sirkulasjonssystemet
 • Blodet
 • Lymfe- og immunsystemet
 • Luftveiene- og respirasjonssystemet
 • Fordøyelsessystemet
 • Nyrene- og urinveiene
 • Væskebalanse- og syre-base-reguleringen
 • Forplantningsorganene og reproduksjon
 • Arv og genetikk

Del II: Mikrobiologi og smittevern

 • Smittestoffenes oppbygning, egenskaper og angrepsmekanismer
 • Smitteverntiltak
 • Antibiotikabruk og resistensutvikling

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om menneskekroppens anatomi og fysiologi
 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen:

- makroanatomisk: organ og organsystem

- mikroanatomisk: celler og vev

 • Kan beskrive ulike organer og organsystemers funksjoner i kroppen
 • Kan beskrive samspill mellom de ulike organsystemene
 • Kan forklare sentrale biokjemiske prosesser i de ulike organene og organsystemene
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen
 • Har bred kunnskap om mikrobene og deres grunnleggende egenskaper
 • Har bred kunnskap om mikrobenes angrepsmekanismer og kroppens forsvar mot dem
 • Har kunnskap om antibiotikabruk og resistensutvikling
 • Har bred kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende og formidle kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer samt fysiologiske og biokjemiske prosesser
 • Kan anvende og formidle kunnskap om smittestoffer, smitterisiko, antibiotikabruk og resistensutvikling
 • Kan iverksette smitteverntiltak for å hindre spredning av uønskede mikrober

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Forstår at kunnskap om menneskekroppens anatomi, fysiologi og biokjemi er nødvendig for utøvelse av faglig forsvarlig helsehjelp
 • Forstår betydningen av infeksjonsforebyggende tiltak, både på individ- og samfunnsnivå
 • Forstår betydningen av kontinuerlig oppdatering av kunnskaper innen anatomi, fysiologi og mikrobiologi

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kjemi og/eller biologi fra videregående skole

Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Flervalgeksamen i mikrobiologi/smittevern 1/5 2 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt
Skriftlig skoleeksamen 4/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen i emnet består av en flervalgseksamen i mikrobiologi/smittevern og en skriftlig skoleeksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Studenten må bestå begge eksamener for å få samlet karakter i emnet. Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor emnet BPA 101 er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Faglærer:

Kleng Brekkå

Arbeidsformer

Forelesninger, studentaktive metoder/gruppearbeid, studiespørsmål, digitale læringsverktøy, selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_1) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 (BSY152_2) 10

Åpent for

Paramedisin - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto