Etikk, kultur og samfunnsforståelse (BPA102)

Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester til nytte både for pasienten/brukeren og for samfunnet. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon, samarbeid og kommunikasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA102

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i det vitenskapelige, samfunnsmessige og humanistiske grunnlaget for velfungerende helsetjenester og paramedisinsk profesjonsutøvelse. Et spesielt fokus rettes mot kunnskap og ferdigheter som kan fremme respekt, empati, refleksjon og relasjonell kompetanse. Praktisk trening i samhandling, grunnleggende smittevern og livreddende førstehjelp inngår som en del av emnet. Emnet fokuserer på læring i en akademisk kontekst, kritisk kildebruk, skriftlig og muntlig presentasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om etiske perspektiver og teorier som er relevant for yrkesutøvelsen
 • kan identifisere yrkesetiske dilemmaer ved prehospitalt arbeid
 • har bred kunnskap om lover, forskrifter og regelverk som er relevant for yrkesutøvelsen
 • har kunnskap om sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø
 • har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om helse- og sosialpolitikk. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk
 • har kunnskap om helsearbeid i et flerkulturelt samfunn

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende og utøve praksis som paramedisiner i henhold til oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk, faglige retningslinjer og veiledere i sin tjenesteutøvelse
 • kan identifisere etiske problemstillinger og utøve praksis med bakgrunn i etiske refleksjonsmodeller
 • kan anvende kunnskap for å tilpasse kommunikasjon med ulike aldersgrupper, i ulike livssituasjoner, og sikre deres medvirkning og rettigheter både som pasient, pårørende og etterlatte
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og relasjonsfremmende måte i møte med pasienter, pårørende og andre, særlig barn som pårørende og pasient
 • kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en kulturell og språklig trygg måte i møte med pasienter, pårørende og andre med samisk eller annen minoritetsbakgrunn
 • behersker å søke opp relevant, vitenskapelig forskningslitteratur
 • behersker å føre kildehenvisning og referanseliste i henhold til gitt referansestil

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske og juridiske utfordringer i sin tjenesteutøvelse.
 • kan planlegge og gjennomføre samhandling med brukere, pasienter, pårørende og samarbeidende personell ved bruk av relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse. Videre kan kandidaten veilede brukere, pasienter, pårørende og relevant personell som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • har kunnskap om begrepet helsekompetanse og hvordan variasjoner i helsekompetanse påvirker ulike pasient- og brukergruppers sykdomshåndtering, mestring og egenomsorg

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering i akademisk skriving, Obligatorisk undervisningsaktivitet, HHLR

1) Minimum 80 % deltakelse på seminarer, ferdighetstrening, simulering og gruppearbeid

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

2) Gjennomføring av HHLR-kurs

3) Innlevering - Vitenskaplig skriving

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Emneansvarlig:

Helene Lund

Arbeidsformer

Undervisningen er basert på forelesninger, gruppearbeid, selvstudier og presentasjoner av egne refleksjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Etikk, kultur og samfunnsforståelse (E-PAR110_1) 10

Åpent for

Paramedisin - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto