Ambulanseoperativt arbeid del 1 (BPA103)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA103

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Ambulanseoperativt arbeid innebærer i hovedsak planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av ambulanseoppdrag, herunder ledelse og organisering av andre helseressurser og samhandling og samvirke med andre nødetater eller samarbeidspartnere. Emnet fokuserer på oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge, sikkerhet ifm. planlegging og gjennomføring av oppdrag, bruk av sambandsutstyr og generelt skadestedsarbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om oppbygging og organisering av redningstjenesten
 • har kunnskap om helse- og omsorgstjenestens organisering og ledelse på skadested, samt kunnskap om samarbeidende aktørers organisering og ledelse på skadested
 • kjenner til helsetjenestens rolle i totalforsvaret
 • har bred kunnskap om bruk av relevante operative kommunikasjonsformer, herunder bruk av sambandsutstyr og andre IKT-verktøy ved operativt ambulansearbeid
 • har kunnskap om oppdrag med spesielle operative utfordringer, herunder PLIVO, CBRNE og vanskelig tilgjengelige pasienter
 • har kunnskap om egensikkerhet under utførelse av oppdrag

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende samvirkeprinsippet under løsning av oppdrag med andre helseressurser, nødetater, øvrige deler av redningstjenesten og relevante forsterkningsressurser
 • kan anvende prinsipper for ledelse av helsetjenestens innsats i tidlig fase av skadestedsarbeidet
 • kan anvende kunnskap om operative utfordringer og bruk av relevant utstyr
 • kan bruke kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer

Generell kompetanse

Studenten:

 • kjenner til samfunnets organisering av beredskapen i Norge og hvilken rolle ambulansetjenesten og øvrig helse- og omsorgstjeneste har
 • kjenner til beredskapsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten, og kan bidra i forebyggende beredskapsarbeid, evaluering og oppfølging etter hendelser og øvelser.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 2 Dager Bokstavkarakterer Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening, simulering, kurs og gruppearbeid.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Trond Myklebust Lund

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier. Ferdighetstreningen omfatter simuleringsøvelser i grupper hvor tema og innhold er relatert til det teoretiske innholdet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Ambulanseoperativt arbeid (FXPAA100_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto