Hopp til hovedinnhold

Akuttmedisinske tilstander (BPA302)

Emnet omhandler undersøkelse, vurdering og håndtering av akutt syke pasienter. Fokuset er rettet mot de vanligste akuttmedisinske sykdomstilstander og gir en viktig innføring i diagnostikk og intervensjoner. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BPA302

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Emnet omhandler medisinske tilstander i ett eller flere organsystemer og undersøkelsesmetodikk, anamnese og dokumentasjon, med vektlegging på tegn og symptomer.  Emnet gir også innføring i diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.
Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om de vanligste akuttmedisinske problemstillinger, herunder sykdommer, fødsel, symptomer, tegn og sykdomsforløp
 • kan beskrive metoder for pasientundersøkelse, diagnostikk og intervensjon knyttet til akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer med tilhørende journaldokumentasjon
 • kan diskutere en paramedisiners ansvars- og arbeidsoppgaver i akuttmedisinske behandlingskjeder og i etablering av hensiktsmessige pasientforløp i samhandling med øvrige helseressurser
 • kan gjøre rede for ulike arbeidsmetoder, intervensjonsstrategier og medisinsk- teknisk og teknologisk utstyr og hvordan disse skal brukes i ulike akuttmedisinske situasjoner
 • kan diskutere hvordan forskjellige aldersnivå påvirker undersøkelse, behandling og overvåkning av pasienter, inklusive aldringsprosessens betydning for respons på sykdom og skade og behandling av disse, samt barn og unges normale utvikling, særegne behov og respons på sykdom og skade og behandling av disse
 • kan gjengi grunnleggende rettsmedisinske prinsipper

Ferdigheter 

Studenten

 • kan vurdere sammenhengen mellom symptomer og akuttmedisinske tilstander i ett eller flere organsystemer
 • kan gjennomføre en systematisk klinisk undersøkelse, behandling og overvåkning av akutt syke og skadde pasienter og deretter velge intervensjonsstrategier og - metoder og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå
 • kan vurdere fare for komplikasjoner, ta selvstendige beslutninger i akutte situasjoner og iverksette forebyggende og behandlende tiltak, selvstendig eller i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan håndtere normal fødsel utenfor sykehus, herunder ivareta nyfødte
 • kan anvende relevant medisinsk-teknisk utstyr og andre faglige verktøy ved undersøkelse, diagnostikk og/eller intervensjon, inklusive telemedisin.
 • kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til diagnostikk og intervensjon ved de mest sentrale, indremedisinske, kirurgiske, nevrologiske, gynekologisk/obstetriske, geriatriske, pediatriske og psykiatriske tilstander

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeprosjekt med 80% tilstedeværelse

1) Fagutvikling- og kvalitetsprosjekt i grupper inntil fire personer. Minimum 80 % deltakelse på  gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og kurs. Prosjektet skal være godkjent for å få tilgang til eksamen. 

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Espen Fevang
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Undervisningen går over to semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Akuttmedisinske tilstander (FXPAT100_1) 10
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med retningslinjer for evaluering ved UiS. 
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto