Hopp til hovedinnhold

Patofysiologi og farmakologi (BPA304)

Kunnskap om patofysiologiske prosesser er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser ved akutt og kronisk sykdom, og danner grunnlaget for klinisk beslutningstaking. Samme kunnskap gir også et viktig grunnlag for å forstå virkningen og bivirkning av farmakologiske substanser. Emnet gir studentene en fordypning i sentrale patofysiologiske prosesser, farmakologi og legemiddelregning. I emnet inngår også administrasjon av legemidler, samt indikasjonen for bruk av legemidler knyttet til de vanligste akuttmedisinske tilfeller.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BPA304

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har bred kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til paramedisinerens funksjon- og ansvarsområde
 • kan gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer
 • kan gjøre rede for lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering
 • har bred kunnskap om sentrale begreper i legemiddelregning
 • kan anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning
 • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering
 • kan håndtere og administrere legemidler etter gjeldende retningslinjer
 • kan beherske korrekt dokumentasjon av legemidler gitt i pasientbehandling
 • kan utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning
 • kan observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler  

Generell kompetanse

Studenten

 • kan relatere kunnskap om patofysiologi til fortolkning av vitale tegn og sykdomsprosesser
 • kan gi og bidra til trygg og sikker behandling med legemidler i tråd med gjeldende lover, forskrifter og prinsipper for hygiene og pasientsikkerhet
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening og gruppearbeid, samt bestått obligatorisk test i legemiddelregning. 

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

2) Test i legemiddelregning. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jon Pedersen
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Undervisningen går over ett semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier.
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto