Patofysiologi og farmakologi (BPA304)

Farmakologi er læren om legemidler, da med deres virkemåte og anvendelse. Emnet omhandler grunnleggende kunnskap i farmakologi, som er en forutsetning for forsvarlig legemiddelhåndtering. Emnet innholdet innføring og praktisk trening i legemiddelregning. Emnet gir studentene en fordypning i sentrale patofysiologiske prosesser. Kunnskap om patofysiologiske prosesser er grunnleggende for å forstå sykdomsprosesser ved akutt og kronisk sykdom, og danner grunnlaget for klinisk beslutningstaking. Samme kunnskap gir også et viktig grunnlag for å forstå virkningen og bivirkning av farmakologiske substanser. I emnet inngår også administrasjon av legemidler, samt indikasjonen for bruk av legemidler knyttet til de vanligste akuttmedisinske tilfeller.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA304

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om farmakologi og legemiddelhåndtering relatert til paramedisinerens funksjon- og ansvarsområde
 • kan gjøre rede for patofysiologi i kroppens organsystemer
 • kan gjøre rede for lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering
 • har bred kunnskap om sentrale begreper i legemiddelregning
 • kan anvende matematiske metoder som ligger til grunn for legemiddelregning
 • kan gjøre rede for ulike medikamentgrupper med vekt på administrasjonsform, virkninger, bivirkninger og interaksjoner ved medikamentell behandling av de vanligste medisinske sykdommer

Ferdigheter

Studenten

 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering
 • kan utføre relevante ferdigheter relatert til legemiddeladministrasjon.
 • kan håndtere og administrere legemidler etter gjeldende retningslinjer
 • kan beherske korrekt dokumentasjon av legemidler gitt i pasientbehandling
 • kan utføre nøyaktig og nødvendig legemiddelregning
 • kan observere og vurdere virkninger og ev. bivirkninger av gitte legemidler

Generell kompetanse

Studenten

 • kan relatere kunnskap om patofysiologi til fortolkning av vitale tegn og sykdomsprosesser
 • kan gi og bidra til trygg og sikker behandling med legemidler i tråd med gjeldende lover, forskrifter og prinsipper for hygiene og pasientsikkerhet

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig skoleeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Test i legemiddelregning 1 3 Timer Bestått/ Ikke bestått
Test i legemiddelregning 2 3 Timer Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i emnet er en fire timers skoleeksamen med karakterskala A-F. Ingen hjelpemidler er tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening og gruppearbeid, samt bestått obligatorisk test i legemiddelregning.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

2) Test i legemiddelregning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ann Cathrin Løland

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Undervisningen går over ett semester. Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening og selvstudier.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto