Traumatologi (BPA501)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA501

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet skal øke kompetansen til paramedisinere innenfor traumatologi slik at de fyller sin rolle i behandlingskjeden for traumepasienter. Traumatologi i det prehospital rom er ikke bare et teoretisk fag, men omfatter i like stor grad operativ forståelse og praktiske ferdigheter. Emnet tar for seg alle aldersgrupper, men fokuserer også på spesielle utfordringer hos eldre og barn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om metoder for pasientundersøkelse, anamneseopptak, vurdering og tiltak knyttet til skader i ett eller flere organsystemer
 • kan gjøre rede for nivåer for skadebehandling i norsk helsevesen og traumesystemet i Norge.
 • har bred kunnskap om skader og ulykker, herunder årsaker, skademekanikk, fysiologisk respons, tegn og symptomer på skader.
 • har kunnskap om forskjeller i fysiologisk respons på skader, herunder forskjellige pasientgrupper, med hensyn til alder og andre forhold som kan ha innvirkning på pasientens tilstand
 • kan gjøre rede for lokale og nasjonale systemer for håndtering av og triagering ved masseskader.

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere skademekanikk og se sammenheng mellom symptomer og skader i ett eller flere organsystemer.
 • kan utføre klinisk undersøkelse, vurdere skadeomfang og -type for å beslutte og iverksette korrekte behandlings- og monitoreringstiltak.
 • kan melde pasientens tilstand til neste behandlingsledd og gjennomføre en sikker overlevering av pasienten.
 • kan gjennomføre triagering ved masseskadesituasjoner
 • kan vurdere riktig omsorgsnivå på skadested, under transport og leveringssted.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til god kommunikasjon og samhandling mellom andre faggrupper, kjenne egen og andres rolle og kompetanse.
 • kan reflektere over tverrfaglig samarbeid
 • kan reflektere over sin rolle i traumesystemet
 • kan reflektere over de samfunnsmessige betydningene ulykker og skader har i et land som Norge.
 • kan reflektere over egne læringsstrategier

Forkunnskapskrav

BPA101 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 1 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% Nærværsplikt, Godkjent 4 av 4 flervalgsprøver

- Gjennomført og godkjent minst 4 av 4 digitale flervalgsprøver uten tilsyn

- Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening, simulering, kurs og gruppearbeid.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Runar Salte

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, simulering og selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Paramedic - Traumatologi (FXPT100_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto