Pasientsikkerhet (BPA502)

Pasientsikkerhet er et hovedmål for alle som jobber prehospitalt. Paramedisinere må derfor ha kjennskap til grunnleggende prinsipper i pasientsikkerhetsarbeidet og hvordan disse kan forbedres. Paramedisinere har ofte ansvaret for pasienter alene, eller som deltager i team i ulike situasjoner. Bevissthet og strategier knyttet til sikker pasientbehandling er derfor viktig.

Målet med emnet er å gi studentene innsikt i hvordan pasientsikkerhet forstås, forklares og ivaretas, samt hvilke faktorer som påvirker. Emnet skal videre gjøre studentene i stand til å bidra til kvalitetsforbedring for økt pasientsikkerhet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPA502

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om gjeldende teorier og aktuell forskning innen pasientsikkerhet
  • kan beskrive gjeldende praksis innen pasientsikkerhet i norske helsetjenester
  • har kunnskap om forskjellen mellom et individperspektiv og et systemperspektiv på sikkerhet
  • har kunnskap om hvordan ferdighetstrening og simulering, sikkerhetskultur og livslang læring kan brukes i pasientsikkerhetsarbeidet

Ferdigheter

Studenten

  • kan analysere og anvende teorier og metoder for pasientsikkerhet
  • kan reflektere over erfaringer fra egen praksis i et pasientsikkerhets- og kvalitets-forbedringsperspektiv
  • kan vurdere sikkerheten i pasientens helhetlige forløp, spesielt med fokus på overganger i pasientansvar mellom ulike behandlingsnivå

Generell kompetanse

Studenten

  • kan forklare og vurdere pasientsikkerhet i ulike situasjoner
  • kan planlegge, gjennomføre og følge opp systematisk kvalitetsarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bestått/ Ikke bestått Alle

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80 % deltakelse på ferdighetstrening, simulering, kurs og gruppearbeid.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Karina Aase

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid og selvstudier.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto