Bacheloroppgave (BPABAC)

Bacheloroppgaven i paramedisin er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i forsknings- og metodekunnskap relatert til paramedisinske problemstillinger. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurdere faglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPABAC

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen. Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil 4 veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys 1 gruppeveiledning. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne prosjekt for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid. Som del av bacheloroppgaven skal studentene etter innlevering presentere oppgaven sin i mindre grupper.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • gjøre rede for styrker og svakheter ved egen anvendt forskningsmetode
 • gjøre rede for forskningsetiske og juridiske aspekter relatert til eget prosjekt
 • vise ambulanse- og paramedisinsk kunnskap gjennom å formulere, begrunne og drøfte et aktuelt tema eller problemstilling relevant for yrkesutøvelse og praksis
 • dokumentere kunnskap om grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetode(r)
 • vise til nyere forskning relatert til problemområdet for bacheloroppgaven

Ferdigheter

Studenten kan

 • utarbeide en problemstilling og gjennomføre et relevant faglig prosjekt
 • innhente, vurdere og anvende nasjonale og internasjonale forskningsartikler
 • drøfte problemstillingen i lys av ambulanse- og paramedisinens empiri og teori
 • velge relevant fremgangsmåte for å belyse tema eller problemstilling
 • anvende relevant litteratur, vise evne til kildekritikk, og bruke referanser og litteraturliste korrekt

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utforske teoretiske og kliniske og/eller operative problemstillinger på en systematisk og reflektert måte
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere et samarbeidsprosjekt som strekker seg over tid
 • reflektere over holdninger relatert til utøvelse av ambulanse- og paramedisinyrket, samt velge relevante kunnskaper som støtte til disse refleksjonene
 • vise selvstendighet i anvendelse av fag- og forskningslitteratur og evne til skriftlig framstilling

Forkunnskapskrav

For å få bacheloroppgaven vurdert må alle forutgående teori- og praksisemner være bestått.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Oppgavens lengde: 8000 ord (+-10%)

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektskisse, Deltakelse på min. 2 veiledningstimer og en gruppeveiledning

1. Godkjent prosjektskisse 1000 ord (±10 %)

2. Delta på minimum 2 veiledningstimer og en gruppeveiledning

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av seminar, veiledning i grupper og selvstudier. Emnet starter med et seminar og forelesninger som skal understøtte studentenes arbeid med tema, problemstilling og utforming av prosjektskisse.

Studentene får tildelt veileder etter å ha levert prosjektskisse for oppgaven. Prosjektbeskrivelsen skal godkjennes av veileder.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto