Klinisk paramedisin 1 (BPAP1)

Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPAP1

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klinisk paramedisin 1 har en varighet på totalt åtte uker hvor seks av ukene er veiledet praksis i ambulansetjenesten. Praksisukene innledes med to uker ferdighetstrening og simulering hvor studentene blant annet skal trene på aktuelle ferdigheter.

Studenten skal tjenestegjøre som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Studenter må være oppmerksomme på at deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for hygieniske prinsipper og smittevern
 • kan gjøre rede for organisering av ambulansetjenesten
 • kan relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer ambulansefaget og rollen som paramedisiner

Ferdigheter

Studenten

 • kan gi basal livreddende førstehjelp og utføre basal hjertelungeredning med hjelp av hjertestarter
 • kan utføre en grunnleggende pasientundersøkelse etter ABCDE prinsippet
 • kan kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • kan under veiledning utføre basal undersøkelse av luftvei, åndedrett, sirkulasjon og bevissthet
 • kan relatere pasientens plager til anatomiske strukturer
 • kan anvende kunnskap om hygeniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig helsehjelp
 • kan bruke kommunikasjonsutstyr i samsvar med gjeldende nasjonale regelverk og prosedyrer
 • kan under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell

Generell kompetanse

Studenten

 • kan under veiledning organisere eget arbeid, ivareta orden og vise forståelse for hygieniske prinsipper
 • kan under veiledning ivareta HMS og sikkerhet for seg selv og pasient
 • kan vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter
 • kan vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • kan identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • har kjennskap til tverrfaglig samarbeid

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 90 % deltakelse på praksisdager, praksisforberedende samt refleksjonsgrupper.Et skriftlig refleksjonsnotat fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på 1000 ord (+/- 10%)).Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

90% deltakelse på praksisforberedende undervisning, 90% tilstedeværelse i klinisk praksis

90 % tilstedeværelse på praksisforberedende undervisning.

90 % tilstedeværelse i klinisk praksis.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hanne Vagle

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Arbeids- og undervisningsformene består av veiledede kliniske studier og studentaktive metoder i form av simulering- og ferdighetstrening, refleksjonsgrupper og selvstudium. Emnet innledes med to praksisforberedende uker og etterfølges av klinisk veiledet praksis i ambulansetjeneste i seks uker. Innholdet i praksisperiodene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid, og vil således tilby varierte arenaer for studiene når det gjelder problemstillinger, diagnoser og kompleksitet.

Praksis

8 uker.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto