Klinisk paramedisin 2 (BPAP2)

Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPAP2

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klinisk Paramedisin 2 har en varighet på totalt syv uker, hvor seks av ukene er veiledet praksis i ambulansetjenesten. Praksisukene innledes med en uke ferdighetstrening og simulering hvor studentene blant annet skal trene på aktuelle ferdigheter. Studenten skal tjenestegjøre som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Studenter må være oppmerksomme på at deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Kan relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kan reflektere over rollen som paramedisiner i krysningspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kan gjøre rede for forsvarlig legemiddelhåndtering i henhold til lover, forskrifter og lokale retningslinjer
 • Kan beskrive grunnleggende kunnskapsbaserte retningslinjer til bruk i undersøkelse, behandling og diagnostikk
 • Har kjennskap til håndtering av de vanligste problemstillingene innen prehospital akuttmedisin
 • Har kunnskap om paramedisinerens rolle i møte med pasienter med psykiske lidelser, rusproblemer og avhengighet

Ferdigheter

Studenten

 • Kan under veiledning utføre en strukturert pasientundersøkelse og dokumentere funn
 • Kan under veiledning utføre monitorering av pasient
 • Kan tolke avvik fra normalverdier sammen med veileder
 • Kan under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden
 • Kan under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden
 • Kan selvstendig foreta sjekk av ambulanse og utstyr
 • Viser vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger
 • Kan dokumentere relevante og nødvendige opplysninger i pasientjournal, samt rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i eget kunnskaps- og læringsbehov, og kan tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter
 • Kan vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter
 • Kan identifisere og reflektere over lovverk som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • Kan identifisere og reflektere over etiske problemstillinger i møte med pasienter, pårørende, kollegaer og samarbeidspartnere

Forkunnskapskrav

BPAP1 Klinisk paramedisin 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 7 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 90 % deltakelse på praksisdager og i refleksjonsgrupper.En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse på praksisforberedende undervisning

90% tilstedeværelse på praksisforberedende undervisning.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hanne Vagle

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Før praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. I løpet av praksis-seminaret vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell. På praksisdagene vil det også bli tatt i bruk simulering på ambulansestasjonene for å forsterke læring av erfaringer i fra klinisk praksis.

Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes.

Praksis

7 uker.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto