Hopp til hovedinnhold

Klinisk paramedisin 2 (BPAP2)

Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta
Emnekode

BPAP2

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klinisk Paramedisin 2 er en 5 ukers veiledet praksis i ambulansetjenesten. Praksisukene suppleres med ytterligere 1 uke simuleringsbasert læring hvor studentene skal trene på samhandling og ferdigheter relatert til praksis, inkludert opplæring og sertifisering i avansert hjertelungeredning av voksne.

Innledningsvis skal studentene delta på et praksis-seminar som introduksjon og forberedelse til praksis. I ambulansetjenesten tjenestegjør studentene som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider.

Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • reflektere over rollen som paramedisiner i krysningspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for organisering av primærhelsetjenesten
 • relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer samarbeidet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten
 • gjøre rede for traumesystemet i Norge og oppgaver i de enkelte leddene som er involvert i behandlingskjeden for traumepasienter

Ferdigheter 

Studenten kan

 • gi livreddende førstehjelp og utføre avansert hjertelungeredning på voksne
 • kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • under veiledning utføre en strukturert pasientundersøkelse og dokumentere funn
 • under veiledning utføre monitorering av pasient og tolke avvik fra normalverdier sammen med veileder

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • under veiledning organisere eget arbeid og ivareta orden og hygiene
 • selvstendig foreta sjekk av ambulanse og utstyr
 • vise empati, omsorg og respekt for pasient, pårørende og samarbeidsparter.
 • vise vilje og evne til å nyttiggjøre seg av veiledning og tilbakemeldinger.
 • identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt knyttet til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.
 • reflektere over og delta i tverrfaglig samarbeid.
 • under veiledning rapportere pasientinformasjon til annet samarbeidende helsepersonell.
Forkunnskapskrav
BPAP1 Klinisk paramedisin 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 5 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 90 % deltakelse på praksisdager og i refleksjonsgrupper.En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Deltagelse på praksisforberedende undervisning

90% tilstedeværelse på praksisforberedende undervisning. 

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Mari Vik
Emneansvarlig: Jon Pedersen
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer

Før praksis skal studentene gjennomgå et innledende praksis-seminar. I løpet av praksis-seminaret vil det bli gjennomført simuleringstrening relatert til praksis for å øve nødvendige ferdigheter og trene samhandling med pasienter, kolleger og andre samarbeidende helsepersonell. På praksisdagene vil det også bli tatt i bruk simulering på ambulansestasjonene for å forsterke læring av erfaringer i fra klinisk praksis.

Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder. 

En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes.

Praksis
5 uker.
Emneevaluering
Det vil gis anledning til kontinuerlig evaluering av kvaliteten på undervisningen, veiledning og læringsopplevelsen i henhold til retningslinjer ved UiS.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto