Klinisk paramedisin 4 (BPAP4)

Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPAP4

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klinisk paramedisin 4 har en varighet på totalt ni uker, hvor åtte av ukene er veiledet praksis i ambulansetjenesten. Praksisukene innledes med en uke ferdighetstrening og simulering hvor studentene blant annet skal trene på aktuelle ferdigheter. Studenten skal tjenestegjøre som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar og bidrar med selvstendige vurderinger i utøvelsen av det faglige arbeidet.

Studenter må være oppmerksomme på at deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås.

Læringsutbytte

Etter fullført klinisk paramedisin 4 skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten:

 • Kan reflektere over rollen som paramedisiner i pasientforløp som inkluderer flere faggrupper, nivåer og andre deler av helsevesenet
 • Har bred kunnskap om akuttmedisinske problemstillinger og intervensjoner, samt kjenner til aktuell forskning på område
 • Har bred kunnskap om smittevern og hygieniske prinsipper, samt relatere det til gjeldende lovverk, oppdatert forskning eller retningslinjer
 • Kan diskutere muligheter og utfordringer ved forebyggende helsearbeid i kommuner og lokalsamfunn
 • Har bred kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og beslutningsfeller i medisinsk og operativt arbeid og kan anvende dette i sin praksishverdag

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan kommunisere med pasienter, pårørende og andre samarbeidende personell på en trygg og relasjonsfremmende måte
 • Kan under veiledning vurdere og iverksette tiltak etter funn i primær- og sekundærundersøkelsen av akutt syke og skadde pasienter på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • Kan beherske dokumentasjon av egen praksis, herunder journalføring, avviksmelding, rapportering av uønskede hendelser og lovpålagt varsling til andre myndigheter
 • Kan reflektere over og utføre monitorering av pasient og tolke avvik fra normalverdier
 • Kan anvende kunnskap om kommunikasjon på en trygg, effektiv og relasjonsfremmende måte i møte med pasienter, pårørende og andre, særlig barn som pårørende og pasient
 • Kan beherske utrykningskjøring i henhold til gjeldende lovverk

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan reflektere over paramedisinerens kompetanse og faglige handlingsrom i relasjon til øvrige profesjoner
 • Kan identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter
 • Har digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Forkunnskapskrav

BPAP3 Klinisk paramedisin 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 8 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 90 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse på praksisforberedende undervisning

90% tilstedeværelse på praksisforberedende undervisning.

Det er studentens ansvar å påse at krav om tilstedeværelse oppfylles. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil emneansvarlig vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, for eksempel skriftlige individuelle oppgaver. Dersom fraværet ikke kan kompenseres, må studenten følge neste kull. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

En refleksjonsrapport skal leveres før praksisperioden avsluttes og inngår som vurderingsgrunnlag.

Praksis

8 uker.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto