Klinisk paramedisin 5 (BPAP5)

Paramedisin er et praktisk fagfelt som imidlertid forutsetter en bred teoretisk kunnskapsbasis. For at studentene tidlig skal se sammenhengen mellom teori og praksis vil det gjennom studiet i hvert semester gis praktisk opplæring som er knyttet til fagtema som har vært undervist i samme semester. Den praktiske opplæringen vil gi progresjon og øke i kompleksitet etterhvert som studentene tilegner seg mer teori og erfaring. Den praktiske opplæringen skal være en kombinasjon av veiledet praksis, observasjonspraksis, ferdighetstrening og simulering.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BPAP5

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klinisk paramedisin 5 har en varighet på totalt ni uker. I løpet av dette semesteret vil en også erverve seg kunnskap om utrykningsskjøring. Studenten skal tjenestegjøre som tredjeperson i et vaktlag under veiledning av en erfaren ambulansearbeider. Det forventes at studentene viser faglig progresjon, tar ansvar og bidrar med selvstendige vurderinger i utøvelsen av det faglige arbeidet.

Studenter må være oppmerksomme på at deler av praksisstudiene kan erstattes med simulering og ferdighetstrening når dette gir bedre mulighet for å sikre at læringsutbytter oppnås.

Det forventes at studentene tar gradvis mer aktivt del i arbeidsoppgaver og vurderinger relatert til pasientbehandling under praksisperioden.

Læringsutbytte

Etter fullført klinisk paramedisin 5 skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten:

 • Har bred kunnskap om systemer og praksis knyttet til dokumentasjon av helsehjelp, personvern og pasientsikkerhetsperspektiver
 • Har bred kunnskap om metoder for pasientundersøkelse, diagnostikk og intervensjoner knyttet til sykdommer og skader i ett eller flere organsystemer
 • Har kunnskap om relevant forskning- og utviklingsarbeid knyttet til ambulansetjenestens oppbygging, organisering og fag
 • Har kunnskap om pasientens helhetlige forløp og kan vurdere pasientens sikkerhet, spesielt med fokus på sårbare overganger
 • Kan beherske de grunnleggende prinsippene for ledelsesfunksjonen i forbindelse med pasienthåndtering og oppdrag med flere helseressurser og/eller andre beredskapsaktører
 • Kan gjøre rede for sammenhengen mellom legemidler og legemiddelhåndtering innenfor paramedisinerens funksjons- og ansvarsområde

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan identifisere, møte og ivareta spesielt sårbare og/eller utfordrende pasientgrupper knyttet til etikk, kommunikasjon, kultur/religion og/eller konflikt- og risikoeskalerende adferd
 • Kan planlegge, vurdere og gjennomføre en risikovurdering og iverksette tiltak for å ivareta egen, pasientens og andres helse og sikkerhet i det prehospitale forløpet
 • Kan benytte kliniske observasjoner i pasientundersøkelse og evaluering av pasientrettede medikamentelle- og ikke medikamentelle tiltak hos akutt syke og skadde pasienter
 • Kan vurdere og iverksetting tiltak etter funn i primær- og sekundærundersøkelsen av akutt syke og skadde pasienter på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • Kan planlegge og begrunne valg av omsorgsnivå og sted for overlevering av pasient
 • Kan reflektere over egen og andres faglige utøvelse og justere denne under veiledning
 • Kan gi avansert livreddende førstehjelp og utføre avansert hjertelungeredning på voksne, barn og nyfødte
 • Kan beherske dokumentasjon av egen praksis herunder avviksmelding, rapportering av uønskede hendelser og lovpålagt varsling til andre myndigheter
 • Kan beherske utrykningskjøring i henhold til gjeldende lovverk

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan planlegge, gjennomføre og initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virksomheter og nivåer
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser.
 • Kan gjøre rede for sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid og levekår i sin tjenesteutøvelse
 • Kan utveksle kompetanse, foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • Kan anvende ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap

Forkunnskapskrav

BPAP4 Klinisk paramedisin 4

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Kliniske studier 1/1 9 Uker Bestått/ Ikke bestått

For å få bestått kliniske studier må studentene ha innfridd minimum 90 % deltakelse på praksisdager, i refleksjonsgrupper og på simulering og ferdighetstrening.En skriftlig refleksjonsrapport fra utført praksis skal leveres før praksisperioden avsluttes og inngår som en del av vurderingen i emnet (skal være på inntil 1000 ord).Dersom det oppstår tvil om godkjenning av praksis, skal studenten få skriftlig melding innen rimelig tid. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de praktiske studiene. Skulle studenten til tross for tilfredsstillende studieprogresjon underveis vise handling/adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilmelding ikke er gitt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% deltakelse på praksisforberedende undervisning

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Vatland

Arbeidsformer

Studentene blir tildelt refleksjonsgrupper som møter jevnlig underveis og etter gjennomført praksis.

Studentene vil få fortløpende tilbakemelding på egen praksis og adferd av veileder.

En refleksjonsrapport skal leveres to uker før praksisperioden avsluttes og inngår som vurderingsgrunnlag.

Praksis

8 uker.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto