Juridisk metode I (BRV120)

Emnet gir en innføring i norsk juridisk metode, det vil si den argumentasjonsmetoden jurister i Norge gjør bruk av for å ta stilling til rettsspørsmål. Det er selve kjernekompetanse for en jurist å kunne ta stilling til rettsspørsmål, altså vurdere hvilke rettigheter og plikter forskjellige aktører har i forskjellige situasjoner. For å kunne ta stilling til slike spørsmål, må man tolke de lovbestemmelser som gjør seg gjeldende, eventuelt undersøke om ulovfestede rettsregler gjør seg gjeldende. Men hvilke retningslinjer gjelder for lovtolkningen? Hvilken betydning har lovens forarbeider i den forbindelse? Og hva med tidligere domsavgjørelser? Dette er eksempler på den typen spørsmål som dette emnet fokuserer på. Videre vil det i emnet gis en innføring i etiske retningslinjer som er styrende for profesjonsutøvelsen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BRV120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Bokmål, Nynorsk, Norsk

Innhold

I dette emnet gis altså studentene en innføring i norsk juridisk metode, som er den metoden de må kunne anvende på de fleste øvrige fag i studiet. Videre vil det fokuseres på juristetiske regelverk som legger føringer for rettsanvendelsen. Hovedfokuset i faget er på rettskildene, altså legitime argumenttyper når man skal drøfte rettsspørsmål, og på rettskildeprinsippene, som er retningslinjer for bruken av rettskildene. I faget juridisk metode blir selve rettskildeprinsippene studert, mens man i andre fag anvender rettskildeprinsippene på spesifikke rettsområder.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap om:

  • Hva som kjennetegner juridisk metode
  • Hva en rettsanvendelsesprosess går ut på
  • Hvilke rettskilder og rettskildeprinsipper vi har, med særlig fokus på relevans-, slutnings- og vekt-/harmoniseringsprinsipper
  • Prinsippene for lovtolkning
  • Prinsippene for anvendelse av ulovfestet rett, herunder for regeldanning på «lovtomt» område
  • Den betydning kunstig intelligens (AI) kan forventes å få for rettsanvendelsesprosessen og juridisk arbeid i årene fremover
  • Etiske retningslinjer for ulike juristyrker

Ferdigheter:

Studentene skal

  • Kunne redegjøre for sentrale juridisk-metodiske tema og drøfte aktuelle juridisk-metodiske problemstillinger
  • Kunne forstå rettslig argumentasjon og analysere denne i et rettskildeperspektiv
  • Kunne analysere dommer og andre rettsavgjørelser i et rettskildeperspektiv

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BRV105 Forvaltningsrett I, SVEXFAC Juridisk forprøve

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen og rapport

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 4 Timer Bestått/ Ikke bestått Lovdata
Rettssaksrapport Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
Studentene må få godkjent to obligatoriske arbeidskrav for å få rett til å ta eksamen. Nærmere informasjon om disse vil bli lagt ut på Canvas. Den ene av de to obligatoriske oppgavene vil bli organisert som gruppeinnlevering. Videre så må studentene overvære to rettssaker (en straffesak, en sivil sak) i løpet av det semesteret emnet gjennomføres, og skrive rapport fra disse i henhold til mal utarbeidet av faglærer. Denne rapporten skal gjelde som en av de ovenfor nevnte obligatoriske innleveringsoppgavene. Rapporten kan leveres og bli vurdert etter at selve skoleeksamen er avholdt (men i god tid før semesteravslutning), og vil være en forutsetning for å få fullført emnet. Utover rettssaksoverværing og obligatoriske innleveringsoppgaver er det ingen obligatorisk undervisningsaktivitet, men studentene anbefales å følge all undervisning som tilbys.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Vegard Bø Bahus

Emneansvarlig:

Truls Ellingsæter

Studieprogramleder:

Lana Bubalo

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, obligatoriske innleveringsoppgaver, overvære rettssaker, selvstudium, diverse administrativt arbeid. Det tas i tillegg sikte på arbeidsgrupper ledet av viderekomne studenter, og en frivillig oppgaveinnlevering til arbeidsgruppelederen.

Nedenfor følger stipulert forventet arbeidsomfang, fordelt på aktivitetstypene. Det understrekes at dette kun er rettledende, og at det vil være veldig individuelt akkurat hvor mange timer man vil bruke og hvordan man vil fordele disse mellom aktivitetene.

Samlet forventet arbeidsomfang: 300 timer. Fordelt som følger:

Forelesninger 50 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Seminarer 15 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Arbeidsgrupper 15 timer (inkludert forberedelse og etterarbeid)

Overvære rettssaker 20 timer (fordelt på to saker)

Obligatorisk oppgave nr 1 10 timer

Obligatorisk oppgave nr 2 (rettssaksrapport) 5 timer

Frivillig innlevering 5 timer

Selvstudium 170 timer (litteraturgjennomgang, studere rettspraksis, studere tidligere eksamensoppgaver, m.m.)

Diverse administrativt arbeid 10 timer (følge med på Canvas, m.m.)

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode (TOL110_1) 10

Åpent for

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto