Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver (BSS100)

Det finnes mange måter å forstå samfunnslivet på. Ulike teorier fremmer ulike forståelser. Gjennom tidene har sosiologien forkastet noen gamle og utviklet mange nye teorier. I emnet Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver vil studentene bli kjent med ulike teorier om samfunnet. Sosiologiens klassikere stilte spørsmål som: Hva skiller moderne fra førmoderne samfunn? Hva er individets plass i moderne samfunn? Hva vedlikeholder og hva skaper endring i moderne samfunn? Hvilke sosiale konflikter er fremtredende? Hvilke utfordringer står moderne samfunn overfor? Emnet gir en innføring i sosiologisk tenkning omkring disse spørsmålene og utruster deg med evner til å kunne analysere hvilke utfordringer dagens moderne samfunn står overfor.  Premisser som former sosial ulikhet i alle typer samfunn er et gjennomgående tema. Sosial ulikhet er knyttet opp til bærekraftmål nr 10, som retter seg mot å redusere ulikhet globalt og lokalt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSS100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Målet er å gi studentene en grunnleggende innføring i teoretiske hovedretninger innen den klassiske sosiologiens begreper, teorier og perspektiver, med tanke på å forstå sammenhenger i samfunnet. Emnet gir en historisk gjennomgang av sosiologiens tenkemåte og utvikling. Studentene skal få økt bevissthet om at ulike teorier gir ulike forklaringer på forholdet mellom individ og samfunn og på sosiale fenomen som for eksempel sosial ulikhet, intergrasjon, makt og lagdeling.  Studentene får innsikt i hvordan ulike teorier og forklaringer gir politiske implikasjoner i håndteringen av utfordringer ved ulike sosiale fenomener. De klassiske perspektivene er sentrale i det å forstå også dagens samfunn.  

Læringsutbytte

I dette emnet skal dine analytiske ferdigheter videreutvikles gjennom at du tilegner deg kunnskap om sentrale sosiologiske perspektiver og teorier. Dette handler om å kunne identifisere viktige problemstillinger innen sosiologifeltet, om å innhente informasjon via sosiologiske teorier, analysere og sammenfatte den informasjonen man henter inn, og deretter presentere resultatet for andre. Dette gir deg grunnlag til å føre informerte diskusjoner om sosiale spørsmål fra ulike teoretiske synsvinkler.

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om klassisk og moderne sosiologisk teori med vekt på teorienes grunnposisjoner og grunnbegreper.
 • Ha utviklet kunnskap om perspektiver, teorier og begreper som er viktige for å forstå sammenhengen mellom individ og samfunn
 • Ha kunnskap om hvordan ulike sosiologiske teorier bidrar til ulike forklaringer vedrørende forholdet mellom individ og samfunn.

Ferdigheter

 • Kunne bruke sosiologiske begreper, modeller og teorier til å analysere samfunnsforhold
 • Kunne sette mer avgrensede sosiologiske teorier inn i en overordnet og helhetlig forståelse av moderne samfunn
 • Kunne diskutere likhet og forskjeller og styrker og svakheter ved sosiologiske teorier opp mot hverandre

Generell kompetanse:

 • Ha utviklet forståelse for sosiologiens grunnlag og tenkemåte
 • Ha utviklet sosiologisk fagidentitet
 • Ha respekt og forståelse for vitenskapelig tenkemåte
 • Ha analytisk evne til å bruke generelle begreper og teorier til å analysere sammenhenger mellom individ og samfunn
 • Ha utviklet evne til å analysere aspekter som sosial ulikhet, makt og lagdeling i samfunnet
 • Kunne problematisere og kritisere fagkunnskap på selvstendig vis

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen blir gitt gjennom forelesninger og gruppearbeid, hvor faglærer deltar, med mulighet for innlevering med kommentarer fra fagansvarlig.  Emnet krever utstrakt grad av selvstendig arbeid. For å oppnå forventet læringsutbytte må studentene delta aktivt i den organiserte undervisningsaktiviteten, lese pensum og jobbe med skriftlige arbeider. Gruppearbeid med skriftlige innleveringer gir mulighet for skrivetrening til eksamen og er således en viktig arbeidsform.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Individ og samfunn (BSP150_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto