Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

Produksjon av kunnskap, i arbeid og fritid, som i forskning, drar nytte av spesielle tenkemåter og prosedyrer. Forskningsmetode er en generell betegnelse på prosedyrer vi bruker i arbeidet for å få kunnskap om det ukjente - og for å stille spørsmål ved etablert kunnskap. Faget gir en innføring i metodiske tilnærminger som gjør oss i stand til å forstå mer av innholdet og betydningen av sosiale hendelser og fenomener, det vil si kvalitative metoder. Til kvalitative metoder regnes ofte intervju, observasjon og feltarbeid, samt tekstanalyser.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSS120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kvalitative forskningsmetoder kan anvendes for å svare på problemstillinger og forskningsspørsmål innenfor alle samfunnsvitenskapelige fagfelt. Dette emnet gir en innføring i hvordan kvalitative undersøkelser forberedes og gjennomføres innenfor sosiologi, statsvitenskap og journalistikk. Emnet fungerer dermed også som første skritt i forberedelsen til å skrive bacheloroppgave.

Kun få av de som tar emnet kommer senere til å arbeide med akademisk forskning. Emnet er derfor lagt til rette for å opparbeide kunnskap og ferdigheter som også kan brukes i et kunnskapsbasert arbeidsliv og i dagliglivet mer generelt- hva er for eksempel grunnlaget for de beslutninger som fattes i arbeidslivet? Å selvstendig kunne vurdere kvaliteten av forskningsbaserte påstander er en viktig forutsetning for å kunne delta i samfunnet og den demokratiske samtalen på en opplyst måte der kritisk tenkning står i sentrum.

I emnet inngår et utvalg av de mest anvendbare, relevante og aktuelle forskningsmetodene innenfor de tre fagfeltene. Utvalget av det som det undervises i kan variere fra år til år. Gjennom emnet legges det vekt på følgende tre aspekter:

 1. Problemstilling og forskningsdesign: Det meste samfunnsvitenskapelig forskning er drevet av problemstillinger - spørsmål vi ønsker å få svar på. En viktig del av enhver undersøkelse er å kunne stille de rette spørsmålene og deretter identifisere en fremgangsmåte som setter oss i stand til å svare på problemstillingen. Emnet gir derfor en innføring i hvordan vi utvikler problemstillinger og finner et passende forskningsdesign.
 2. Metoder for datainnsamling: De fleste forskningsdesign innebærer at vi må ‘ut å samle data’ som skal hjelpe oss med å besvare problemstillingen. Eksempler på metoder for innhenting av data som kan inngå i emnet er intervjuer, observasjon, arkivforskning og etnografisk feltarbeid. Gjennom gruppearbeid med studenter fra din egen fagretning får du i emnet praktisk erfaring med å anvende de metodene som introduseres.
 3. Metoder for dataanalyse: Når vi har et samlet inn data må vi gjennomføre en eller flere analyser for å kunne besvare problemstillingen. Akkurat som med datainnsamling finnes det mengder med ulike metoder for å analysere data. Noen er knyttet til bestemte typer av datamateriale, andre til bestemte typer av forskningsspørsmål eller forskningsdesign. Utover å lære å bruke ulike dataanalysemetoder må vi også lære å velge forskningsdesign som passer til formålet.

Læringsutbytte

I dette emnet skal dine analytiske ferdigheter videreutvikles gjennom at du tilegner deg kunnskap om sentrale kvalitativ forskning og metoder. Det handler om å kunne identifisere temaer, problemstillinger og spørsmål i kvalitativ forsking, om å innhente informasjon via forskningsdesign, metoder og eksisterende kvalitative studier. Det handler videre om å analysere den informasjonen, og deretter presentere resultatet for andre. Dette setter deg i stand til å forstå grunnlaget for funn som rapporteres fra kvalitative undersøkelser, og til å føre informerte diskusjoner om kvalitativ forskning.

Ved fullført emne forventer vi at studentene har følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap om

 • Vitenskapelige krav til kvalitativ forskning, for kunnskapsproduksjon og formidling av slik innsikt
 • Det interne samspillet mellom tema/problemstilling, forskningsspørsmål, metodeverktøy og kommunikasjonsmetode
 • Ulike metodiske posisjoner og kvalitative metodetradisjoner
 • Forskningsprodusert kunnskaps usikre og tvetydige natur
 • Gjeldende forskningsetiske normer for forskerens møte med samfunnet, informanter og kolleger
 • Samfunnsansvaret som hviler på de som behersker forskningsbasert kunnskap

Ferdigheter

 • Kunne utvikle temaer, problemstillinger og spørsmål om sosiale fenomener i et kvalitativt forskningsdesign
 • Kunne anvende fagrelevante forskningsmetoder for å gjennomføre enkle undersøkelser
 • Kunne lese og vurdere kvalitative fagtekster på en innsiktsfull måte
 • Vurder de gode og svake sidene ved kvalitative studier

Generell kompetanse

 • Studenten skal ha nødvendig kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre enkle forskningsprosjekter basert på kvalitative metoder. Dette inkluderer de nødvendige ferdighetene til å samle inn og analysere kvalitative data.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensoppgavene vil være forankret i pensum. I tillegg aksepteres det at studentene bruker resonnement og eksempler fra forelesninger for å svare på eksamensspørsmålene.Studentene kan velge å svare på eksamensspørsmålene på enten norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studenter må bestå arbeidskrav for å gå opp til eksamen. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Isak Lekve

Faglærer:

Turid Rødne

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger med tilhørende gruppearbeid der fokus legges på å anvende forskningsmetodene innenfor studentenes eget fagfelt. Gruppearbeidet støttes av faglærere/studentassistenter fra de tre fagområder. 

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Samfunnsvitenskaplig metode med EDB-øvelser (ØK0284_1) 10
Samfunnsvitenskaplig tenking og metode (BSP120_1) 10
Forskningsteori og metode (BKK220_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto