Mikrososiologi (BSS285)

Dette kurset vil introdusere studentene for sosiologisk sosialpsykologi, som er et forskningsområde også kjent som mikrososiologi. Det vil starte med å introdusere klassisk arbeid innen dette stipendet, og deretter vil det dekke lesninger fra noen av de mest moderne tilnærmingene til studiet av selvoppfatninger og identitet, motivasjon, følelser, liten gruppe dynamikk og sosial orden.

Et overordnet mål for dette kurset er å presentere en rekke teoretikere og forskere i en historisk kontekst slik at de er i dialog med hverandre, slik at studentene får innblikk i samtalen som ligger til grunn for utviklingen av feltet, og at logikken i denne samtalen er roten til intellektuelt og vitenskapelig arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BSS285

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Hensikten med dette kurset er å introdusere studenter for studiet av mirososiologi, et forskningsområde også kjent som sosiologisk sosialpsykologi. Studentene skal lese klassiske arbeide innenfor dette forskningsområdet, og deretter bli introdusert for nyere og spennende litteratur innenfor dette delområdet av sosiologien. Emnet skal ta for seg spørsmål knyttet til identitet, identitetsdannelse, sosialisering, kognisjon, smågruppedynamikk og sosial orden. Et sekundært mål med dette kurset er å gi studentene en bedre forståelse av egen og andres atferd og handlinger. Et tredje mål er å gi studentene kunnskap som de kan anvende i sitt arbeidsliv (for eksempel, jobbintervjuer, samarbeid, fruktbart løse konflikter, identitetskreative løsninger).

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte når det gjelder kunnskap, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskap

  • Identifisere og evaluere de sentrale teoriene, begrepene og debattene som definerer feltet mikrososiologi.
  • Forstå hvordan mikrososiologi kan brukes i arbeidslivet.

Ferdigheter

  • Kunne forholde deg kritisk og benytte sosiologisk fantasi når du vurderer arten og rollen til mikroprosesser i det sosiale livet.
  • Formulere forskningsspørsmål som er basert på forståelsen av litteraturen gjennomgått i kurset.
  • Anvende funn og innsikter fra sosiologisk sosialpsykologi i arbeidslivet.

Generell kompetanse

  • Reflektere over hvordan sosiologiske begreper fra kurset er relevante for studentens sjanser, handlinger, fremtidige karriere og livskvalitet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at studentene har tilegnet seg sosiologisk kunnskap fra tidligere emner i sosiologiprogrammet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Skriftlig skoleeksamen på slutten av semesteret der studentene skal vurderes ut fra deres forståelse av kurslitteraturen. Eksamen blir avsluttet og vil inneholde en blanding av flervalgsprøve, kortsvarsoppgaver, samt to korte essayer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ugo Corte

Arbeidsformer

Kurset består av forelesninger og smågruppeseminarer. Studiekrav: Aktiv deltakelse i seminarene. Det forventes at alle studenter vil holde seg oppdatert på de tildelte lesningene og aktivt og innsiktsfullt delta i diskusjonene. Det er viktig at studentene leser litteraturen før hver forelesning og hvert seminar.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering av emnet skjer i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger. 

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto