Kultursosiologi (BSS290)

Emnet gir innføring i ulike perspektiver og problemstillinger innenfor kultursosiologien. Vi fokuserer særlig på analyser av forholdet mellom kultur og sosial ulikhet. Emnet tar mye av sitt utgangspunkt i Pierre Bourdieus klassiske studie Distinksjonen og diskuterer dens anvendelse på tvers av tid og rom. Her er også norsk kontekst viktig. Emnet beveger seg mot nyere former for kultursosiologi, representert ved bl.a. Michèle Lamont og Jeffrey Alexander, og drøfter anvendelse av kultursosiologiske perspektiver på sosial interaksjon og konkrete samfunnsforhold.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BSS290

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet kultursosiologi behandler ulike teoretiske tilnærminger for å analysere kulturfeltets kompleksitet. Forholdet mellom kultur, politikk og økonomi vil vektlegges i drøftelser av samfunnsprosesser. Med kultur som omdreiningspunkt analyseres politisk-økonomiske perspektiver på individ- og strukturnivå. Vi er opptatt av kulturens betydning for sosiale strukturer og for sosial interaksjon på mikroplanet. De teoretiske perspektivene i kurset er hentet fra bl.a. Pierre Bourdieu, Michèle Lamont, Boltanski & Thévenot, Jeffrey Alexander.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt emne forventes studentene å ha ervervet kunnskap om

  • sentrale problemstillinger knyttet til kulturfeltets samfunnspolitiske betydning. Forholdet mellom kultur og sosial ulikhet står sentralt,
  • sentrale kultursosiologiske perspektiver, teorier og kultursosiologisk forskning.

Ferdigheter

Etter endt emne skal studentene kunne

  • bruke kultursosiologiske begreper innenfor kulturelle og samfunnspolitiske analyser,
  • gjøre kultursosiologiens begreper og teorier relevante for samfunnsdebatter, ikke minst i spørsmål om sosial klasse og ulikhet,
  • forstå betydningen av kontekst (tid og rom) for bruk av teori.

Generell kompetanse

Studenten skal med basis i kultursosiologiens teorier og begreper ha en velutviklet plattform for kritisk samfunnsanalyse.

Med utgangspunkt i kultursosiologiske perspektiver skal studenten kunne reflektere over og analysere

  • ulike samfunnsprosesser
  • ulike samfunnsstrukturer
  • interaksjonsmønstre

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver

BSS100. Sosiologisk teori - klassiske perspektiver

BSS150. Sosiologisk teori - nyere perspektiver

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave
En obligatorisk innlevering (arbeidskrav), som skal godkjennes av faglærer før student kan avlegge eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Anders Vassenden

Arbeidsformer

Emnet forutsetter aktiv deltagelse fra studentenes side. Undervisningen vil foregå i form av forelesninger i kombinasjon med gruppearbeid og seminarer. Dertil er det en obligatorisk innlevering.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kultursosiologi (BKS200_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto