Bacheloroppgave i sosiologi (BSSBAC)

Som avslutning på det treårige bachelorstudiet skal studentene utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et faglig relevant tema der de gjør bruk av sosiologiske perspektiver og forskningsmetodiske verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BSSBAC

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en veileder oppnevnt av instituttet. Studentene velger selv tema for oppgaven. Studentene har ansvar for å planlegge prosjektet, inkludert det å velge relevante metoder for innsamling av informasjon og søke relevant litteratur. Veileder fungerer som en faglig rådgiver i prosessen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

Studenten

 • Kan fremvise gode kunnskaper om et selvvalgt oppgavetema innen sosiologi
 • Har kunnskap om kravene til en akademisk oppgave
 • Har kunnskap om hvordan oppgaverelevant informasjon hentes inn, dokumenteres, vurderes og anvendes

Ferdigheter:

 • Kan formulere en avgrenset og håndterbar sosiologisk problemstilling for en faglig oppgave
 • Kan søke fram relevant kildestoff
 • Kan anvende relevante forskningsmetodiske verktøy

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre et mindre sosiologisk forskningsarbeid under veiledning
 • Kan utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
 • Kan fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSA145 Risikosamfunnet, BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver, BSS120 Forskningsteori og metode, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver, BSS160 Sosial ulikhet, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av bachelorprogrammet i sosiologi.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 6 Måneder Bokstavkarakterer Alle

En individuell bacheloroppgave skal normalt være på 8500 ord (+/- 10%). Det gis anledning til at to studenter skriver oppgaven sammen. Når to skriver sammen skal oppgaven være på 10.000 ord (+/- 10%).Oppgaven skal leveres digitalt i Inspera.Innleveringsfrist kunngjøres i StudentWeb.En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminar 5 semester, Seminar 6 semester, Utarbeiding av prosjektskisse, Veiledning
 • Seminar 5 semester
 • Seminar 6 semester
 • Innlevering av temanotat 2
 • Utarbeiding av prosjektskisse
 • Veiledning

 

Studenten får tilbud om oppgaveseminar med samlinger i 5. og 6. semester (program ligger i Canvas).

Det er obligatorisk å delta i 2 samlinger: Minimum én samling i 5. semester og et informasjonsmøte om personvern (GDPR) i 6. semester.

Studenten skal levere temanotat 2 med valg av oppgavetema, i 5. semester. Mal for notatet og leveringsfrist ligger i Canvas.

Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen utgangen av januar (i 6. semester) og godkjennes av veileder. Mal for prosjektskissen og leveringsfrist ligger i Canvas.

Studenten har rett til individuell veiledning i 6. semester. Veiledningen er obligatorisk.

 

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anders Vassenden

Arbeidsformer

Studentene skal levere et obligatorisk temanotat innen utgangen av november (5. semester), der de redegjør for valg av tema for bacheloroppgaven. Notatet danner grunnlag for tildeling av veileder. I begynnelsen av 6. semester skal studenten utarbeide en obligatorisk prosjektskisse som skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering av om studien skal meldes til personvernombudet for forskning. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur.

 

Prosjektskissen skal godkjennes av veileder for at studenten skal beholde rett til veiledning. Studentene får tilbud om å delta i et oppgaveseminar; en seminarrekke som utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeiding av prosjektskissen og forming av prosjektet. Oppgaveseminaret består av flere samlinger med forelesninger og studentaktiviteter. De første samlingene legges til 5. semester og de resterende til oppstarten av vårsemesteret. 2 samlinger er obligatoriske (1 høst og 1 vår – se over).

 

Samlingene vil omhandle valg av tema, akademisk skriving, oppbygging av en bacheloroppgave, utarbeidelse av en problemstilling, valg av forskningsmetodiske verktøy og datainnsamling. Forskningsetiske problemstillinger, utarbeidelse av disposisjon og prosjektskisse og meldeplikten til personvernombudet for forskning blir også tematisert. Et kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket er inkludert. Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.

 

Etter tildeling av veileder gis det tilbud om tre veiledninger. Veiledningen er obligatoriske og skal primært være knyttet til prosessen med å utvikle og forme oppgaven, som spissing av problemstillingen, forskningsmetodiske avklaringer, forberedelse til innhentingen av empiri, bruk av litteratur og oppgavens disposisjon.

 

Det er utarbeidet en skriftlig veileder for bacheloroppgaven som vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til SV-fakultetets evalueringssystem.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto