Bacheloroppgave i sosiologi (BSSBAC)

Som avslutning på det treårige bachelorstudiet skal studentene utarbeide en skriftlig bacheloroppgave innenfor et faglig relevant tema der de gjør bruk av sosiologiske perspektiver og forskningsmetodiske verktøy. Oppgaven teller 20 studiepoeng.

Arbeidet med bacheloroppgaven skal bygge på den kompetansen og de ferdigheter studentene har tilegnet seg gjennom studiet og videreutvikle og kombinere disse. Det innebærer å identifisere et relevant sosiologisk problem, innhente empirisk og teoretisk informasjon selvstendig, analysere denne og presentere resultatet i en skriftlig oppgave. Studentene skal selv drive denne prosessen og stå for de valgene som må foretas. En veileder oppnevnt av instituttet fungerer som faglig rådgiver og støttespiller i prosessen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSSBAC

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Oppgaven skal løses selvstendig med støtte fra en veileder oppnevnt av instituttet. Studentene velger selv tema for oppgaven. Studentene har ansvar for å planlegge prosjektet. Dette innebærer å identifisere et sosiologisk problem, velge relevante metoder for innhenting av informasjon og søke relevant litteratur. Videre skal studenten analysere innhentede data og presentere resultatene i en skriftlig fremstilling. Veileder fungerer som en faglig rådgiver i prosessen.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:

 • Kan fremvise gode kunnskaper om et selvvalgt oppgavetema innen sosiologi og identifisere faglig relevante problemer
 • Har kunnskap om hvordan oppgaverelevant informasjon hentes inn, dokumenteres, analyseres og presenteres i samsvar med kravene til en akademisk oppgave

Ferdigheter:

 • Kan formulere en avgrenset og håndterbar sosiologisk problemstilling for en faglig oppgave
 • Kan søke fram relevant kildestoff
 • Kan anvende relevante forskningsmetodiske verktøy for innhenting og analyse av data
 • Kan utforme en ryddig presentasjon av resultatene
 • Kan vurdere spørsmål knyttet til forskningsetikk, personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter.

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre et mindre sosiologisk forskningsarbeid under veiledning
 • Kan utarbeide en oppgave som tilfredsstiller kravene til akademisk oppgaveskriving med hensyn til blant annet systematisk tenkning, saklig vurdering, skriftlig fremstillingsevne og kildehenvisninger
 • Kan fremstille informasjon og fagstoff slik at det belyser en problemstilling

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSA145 Risikosamfunnet, BSS100 Sosiologisk teori, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Kvalitative forskningsmetoder, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
BSS100 Sosiologisk teori, BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner, BSS120 Kvalitative forskningsmetoder, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
BSS100 Sosiologisk teori, BSS120 Kvalitative forskningsmetoder, BSS130 Introduksjon til sosiologiske tema, BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver, BSS160 Sosial ulikhet, BSS290 Kultursosiologi, SVEXPHIL Examen Philosophicum - IMS
Det forutsettes at studentene har fullført 1., 2. og 3. semester av bachelorprogrammet i sosiologi.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave 1/1 1 Semestre Bokstavkarakterer Alle

En individuell bacheloroppgave skal normalt være på 8500 ord (+/- 10%). Det gis anledning til at to studenter skriver oppgaven sammen. Når to skriver sammen skal oppgaven være på 10.000 ord (+/- 10%).Oppgaven skal leveres digitalt i Inspera.Innleveringsfrist kunngjøres i StudentWeb.En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Seminar 5 semester, Seminar 6 semester, Utarbeiding av prosjektskisse, Veiledning, Innlevering av temanotat 2
 • Seminar 5 semester
 • Innlevering av temanotat 2
 • Seminar 6 semester
 • Utarbeiding av prosjektskisse
 • Veiledning

Studenten får tilbud om oppgaveseminar med samlinger i 5. og 6. semester (program ligger i Canvas).

Det er obligatorisk å delta i 2 samlinger: Minimum én samling i 5. semester og et informasjonsmøte om personvern (GDPR) i 6. semester.

Studenten skal levere temanotat 2 med valg av oppgavetema, i 5. semester. Mal for notatet og leveringsfrist ligger i Canvas.

Studentene skal utarbeide en prosjektskisse som skal leveres innen utgangen av januar (i 6. semester) og godkjennes av veileder. Mal for prosjektskissen og leveringsfrist ligger i Canvas.

Studenten har rett til individuell veiledning i 6. semester. Veiledningen er obligatorisk.

Fagperson(er)

Faglærer:

Isak Lekve

Studiekoordinator:

Anders Vassenden

Faglærer:

Håkon Larsen

Faglærer:

Kristin Engh

Arbeidsformer

Studentene skal levere et obligatorisk temanotat innen utgangen av november (5. semester), der de redegjør for valg av tema for bacheloroppgaven. Notatet danner grunnlag for tildeling av veileder. I begynnelsen av 6. semester skal studenten utarbeide en obligatorisk prosjektskisse som skal inneholde informasjon om tema, problemstilling, undersøkelsesopplegg og teori, samt en vurdering av om studien skal meldes til personvernombudet for forskning. Skissen skal også inneholde en framdriftsplan og en oversikt over relevant litteratur. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder for at studenten skal beholde rett til veiledning og rett til å avlegge eksamen.

Studentene får tilbud om å delta i et oppgaveseminar; en seminarrekke som utgjør et felles veiledningsopplegg for utarbeiding av prosjektskissen og forming av prosjektet. Oppgaveseminaret består av flere samlinger med forelesninger og studentaktiviteter. De første samlingene legges til 5. semester og de resterende til oppstarten av vårsemesteret. 2 samlinger er obligatoriske (1 høst og 1 samling vår, om GDPR - se over).

I samlingene vil studentene få forelesninger, råd og veiledning om identifisering av relevante sosiologiske spørsmål og problemer og valg av forskningsmetodiske verktøy for innhenting og analyse av data. Forskningsetiske problemstillinger, akademisk skriving, oppbygging av en bacheloroppgave og prosjektskisse, samt meldeplikten til personvernombudet for forskning blir også tematisert. Et kurs i litteratursøk og kildekritikk i samarbeid med universitetsbiblioteket er inkludert. En obligatorisk samling tar for seg spørsmål knyttet til personvern og datalagring i forbindelse med innhenting av data til forskningsprosjekt. Nærmere informasjon om innhold, tid og sted for samlinger og forelesninger vil bli lagt ut på Canvas.

Etter tildeling av veileder gis det tilbud om tre veiledninger. Veiledningen er obligatorisk og skal primært være knyttet til prosessen med å utvikle og forme oppgaven, som spissing av problemstillingen, forskningsmetodiske avklaringer, forberedelse til innhentingen av empiri, bruk av litteratur og oppgavens disposisjon.

En skriftlig veileder for bacheloroppgaven blir gjort tilgjengelig i Canvas.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto