Makt og politikk (BST100)

Emnet gir en innføring i maktforhold, politiske institusjoner og prosesser i Norge. Det tar for seg ulike definisjoner av makt og politikk, grunnlaget for politiske valg, sentrale utviklingstrekk i det norske styringssystemet og påvirkning av politiske beslutninger. Det legges mest vekt på de rikspolitiske institusjonene og prosessene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BST100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet presenterer ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk. Det beskriver politiske skillelinjer, holdninger og verdier, og utviklingen av det norske partisystemet. Velgeratferd, parlamentarisme, koalisjons- og regjeringsdannelse er sentrale tema. Emnet gir også en innføring i Stortinget og regjeringens arbeid, de organiserte interessenes politiske påvirkning, og forholdet mellom medier og politikk.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Studentene skal

  • ha tilegnet seg kunnskaper om ulike teoretiske perspektiver på makt og politikk, om Stortinget og regjeringens arbeid, organiserte interessegruppers påvirkning på politiske beslutningsprosesser, og forholdet mellom medier og politikk.
  • kunne gjøre rede for sentrale konfliktlinjer i politikken, utviklingen av det norske partisystemet, bakgrunnen for velgernes atferd ved politiske valg, og grunnlaget for regjeringsdannelser.

Ferdigheter

Studentene forventes å kunne foreta selvstendige analyser av maktforhold og politikk med utgangspunkt i den teoretiske og empiriske kunnskapen de har tilegnet seg. 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Dager Bokstavkarakterer

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Innlevering av kort drøftingstekst, Gi tilbakemelding på en annen innlevert drøfting

To aktiviteter er obligatoriske for å kunne gå opp til eksamen.

1) Studentene skal levere en kort drøftingstekst. Problemstillingen for drøftingen velges fra en liste som gjøres tilgjengelig minst en måned før innleveringsfristen.

2) ) Studentene skal gi tilbakemelding på en medstudents innleverte drøfting.

Krav til form og innhold for både innlevert tekst og tilbakemelding vil bli offentliggjort ved oppstart.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gunnar Thesen

Arbeidsformer

Emnet undervises gjennom en kombinasjon av ukentlige arbeidsseminarer, en rekke korte videoforelesninger og noen "fysiske" forelesninger.

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto