Politisk teori (BST115)

Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i politisk teori. Er den moderne stat en ønskelig institusjon? Hva kjennetegner en rettferdig stat? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske samfunnsinstitusjoner utformes, og hvordan bør de fordele goder og byrder - dvs. rettigheter, plikter, muligheter og ressurser? Hvilke krav bør stilles til rettmessig utøvelse av statlig tvangsmakt? I hvilken grad har flertallet en rett til å styre over mindretallet i et demokrati? Hva bør utgjøre toleransens grenser? I politisk filosofi finner man ulike konkurrerende svar på disse spørsmålene, som vil presenteres og diskuteres under kurset.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BST115

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet vil presentere og belyse sentrale temaer i politisk teori. Kan man rettferdiggjøre den betydelige makt moderne stater har over våre liv? Hvordan bør grunnleggende politiske, rettslige og økonomiske institusjoner uformes i en rettferdig stat?  Hvilke grunnleggende rettigheter og friheter har individer som rettferdige stater bør beskytte og respektere? Hvordan bør velstand eller økonomiske goder fordeles i en rettferdig stat? Hva kjennetegner rettferdige ulikheter? I politisk teori finner man konkurrerende svar på disse spørsmålene, og disse vil presenteres og diskuteres mer inngående. Kurset vil også ta opp aktuelle og kontroversielle temaer knyttet til toleranse og ytringsfrihet i liberale demokratier. I hvilken grad bør liberale stater tolerere individer og grupper som ønsker å undergrave eller avskaffe grunnleggende liberal-demokratiske institusjoner og rettigheter? Bør liberale demokratier tillate ekstreme politiske ytringer, som hatefulle ytringer og oppfordringer til terrorisme?

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført kurset er det forventet at studenten skal kunne

  • gjøre rede for sentrale temaer og problemstillinger i politisk teori
  • gjøre rede for hovedretninger i moderne politisk teori og vurdere hvilke føringer disse legger på hvordan politiske, rettslige og økonomiske institusjoner bør utformes
  • kritisk vurdere og analysere ulike typer politiske systemer i lys av sentrale ideer og verdier som vektlegges i ulike politiske teorier

Ferdigheter

Studentene forventes å kunne anvende innsikter fra politisk teori for kritisk å vurdere alternative måter å utforme politiske, rettslige og økonomiske institusjoner

Generell kompetanse

Studentene forventes å kunne bruke kunnskap fra kurset for å vurdere og drøfte hvordan politiske, rettslige og økonomiske institusjoner bør utformes og organiseres i moderne stater

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving
Individuell oppgave som må være godkjent før eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Erik Christensen

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium Privatister

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto