Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk og administrasjon og gir en innføring i oppbygningen av sentrale politiske og administrative institusjoner og deres virkemåte. Det legges særlig vekt på forvaltningens rolle i det politiske system, herunder samspillet mellom politikk og administrasjon og forholdet mellom stat og kommuner i Norge. Emnet gir videre en innføring i sentrale endringsparadigmer som har påvirket / påvirker styringssystemet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BST120

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset gir en innføring i oppbyggingen av politiske og administrative institusjoner i Norge (Storting, regjering og forvaltning). I den sammenheng vektlegges samspillet mellom stat, fylkeskommune og kommune, samt mellom politikk og forvaltning. Norsk forvaltnings koples også til EU forvaltningen. Utviklingstrekk i forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor er også viktig. Reformer som New Public Management og New Public Governance i offentlig sektor gjennomgås. Her legges det vekt på å drøfte innhold og konsekvenser av slike styringsparadigmer for offentlig sektor.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskap om

  • oppbygningen av det norske forvaltningssystemet med en særlig vekt på politiske og administrative institusjoner nasjonalt, regionalt og lokalt.
  • reformer og utvikling i offentlig sektor.

Ferdigheter

Studentene skal kunne

  • redegjøre for politiske og administrative institusjoners organisering og virkemåter.
  • drøfte samspillet mellom de ulike institusjonene på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
  • drøfte fordeler og ulemper med reformer og utvikling i offentlig virksomhet.

Generell kompetanse

Studenten skal ha

  • tilegnet seg en grunnleggende og nyansert forståelse av det norske politisk/administrative systemet
  • evne til kritisk refleksjon rundt endringer i offentlig sektor

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe

Oppgaven som løses i gruppe (3-5 personer) skrives på maks 2000 ord +/- 10%.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid med oppgaver. 

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto