Demokratiteori (BST200)

Kurset presenterer og belyser sentrale temaer og debatter i demokratiteori. Hva kjennetegner et demokrati i forhold til andre politiske styreformer? Hva kjennetegner liberale demokratier? Hvordan kan demokratiske styreformer begrunnes? Hvilke verdier og standarder bør utgjøre grunnlaget for vurderinger av eksisterende demokratiske stater? Bør alle voksne borgere i et demokrati ha like politiske rettigheter uavhengig av deres politiske kompetanse og deres politiske mål? Hvordan bør politiske og rettslige institusjoner utformes og organiseres i liberale konstitusjonelle demokratier? Hvilke prosedyrer bør benyttes for å fatte kollektivt bindende beslutninger i et konstitusjonelt demokrati? Bør visse saker i et demokrati være unndratt flertallets umiddelbare kontroll? Hvor vanskelig bør det være å endre grunnlover som beskytter borgeres politiske og sivile rettigheter? Bør konstitusjonelle demokratier ha et system for domstolskontroll med lovgivning?


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BST200

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Emnet vil presentere og belyse sentrale temaer i demokratiteori. Hva kjennetegner demokratiske stater generelt og liberale demokratier spesielt? Hvordan kan demokratiske styreformer begrunnes? Hvilke verdier og standarder bør ligge til grunn for en kritisk vurdering av eksisterende demokratiske stater og deres politiske institusjoner og beslutningsprosedyrer? Bør formelle politiske prosesser i et demokrati (dvs. dets valgsystem og beslutningsprosedyrer) behandle alle borgere likt? Krever en demokratisk styreform at alle voksne borgere har like politiske rettigheter uavhengig av deres politiske kunnskap og deres politiske mål? Hvordan bør politiske og rettslige institusjoner utformes og organiseres i moderne liberale konstitusjonelle demokratier? I gjennomgangen av disse temaene vil kurset belyse og drøfte aktuelle kontroverser i moderne demokratiteori - for eksempel diskusjoner om følgende problemer og temaer: (1) Problemer knyttet til velgeres uvitenhet, irrasjonalitet, uansvarlighet og apati, (2) faren for flertallstyranni, (3) problemet om permanente minoriteter, (4) konstitusjonelle bindinger på flertallsstyre og (5) domstolskontroll med lovgivning.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Ved endt kurs skal studenten kunne

  • gjøre rede for sentrale argumenter for og mot demokratiske styreformer
  • gjøre rede for hovedretninger i moderne demokratiteori og vurdere hvilke føringer disse legger på hvordan politiske og rettslige institusjoner bør utformes og organiseres
  • gjøre rede for hva som kjennetegner liberale konstitusjonelle demokratier

Ferdigheter

Studentene forventes å kunne anvende innsikter fra demokratiteori for

  • kritisk å vurdere ulike måter å utforme demokratiske styringssystemer på.
  • kritisk analysere ulike typer demokratiske systemer (eller styreformer) i lys av sentrale ideer og verdier som vektlegges i forskjellige demokratiteorier.

Generell kompetanse

Studentene forventes å kunne bruke kunnskap fra kurset for å vurdere og drøfte hvordan politiske og rettslige institusjoner bør utformes og organiseres i moderne konstitusjonelle demokratier.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Faglærer:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger.

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto