Komparativ politikk (BST250)

Emnet gir en innføring i hvordan ulike stater styres. Emnet favner geografisk vidt og er organisert rundt tre gjennomgående temaer: utvikling og demokratisering, politiske institusjoner, og politisk adferd. I tillegg til å gi en innføring i sentrale begreper og empiriske funn på disse områdene, skal kurset gi studentene grunnleggende kunnskap om utvalgte lands politiske institusjoner og styresett.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BST250

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, debatter, og empiriske funn innen komparativ politikk. Den første delen av kurset ser på demokratiske og ikke-demokratiske styresett, samt økonomiske og kulturelle faktorer av betydning for regimevariasjon og demokratiseringsprosesser. Den andre delen av kurset omhandler spesifikke politiske institusjoner og hvilke effekter disse har. Den tredje delen av kurset ser på sentrale modeller i studiet av politisk adferd, samt utviklingstrekk i ulike grupper av lands politiske holdninger og verdier.

Forelesning foregår for det meste på engelsk.

Læringsutbytte

Etter endt kurs forventes studentene å ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studentene skal ha kunnskap om:

  • sentrale begreper og faglige debatter innen komparativ politikk
  • viktige empiriske funn innen faget
  • grunnleggende trekk ved utvalgte lands politiske institusjoner og styresett

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

  • gjøre rede for og problematisere sentrale begreper og faglige debatter  
  • forklare og drøfte viktige empiriske funn innen komparativ politikk
  • sammenligne utvalgte lands politiske institusjoner og diskutere konsekvenser av institusjonelle forskjeller

Generell kompetanse

Studentene skal ha:

  • tilstrekkelig kunnskap om komparativ politikk til å sette relevante politiske hendelser og utviklingstrekk inn i en større teoretisk og empirisk ramme
  • ha evne til kritisk refleksjon rundt empirisk forskning innen komparativ politikk

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i gruppe
Skriftlig oppgave som løses individuelt eller i grupper (maks 4 personer). Mer informasjon om innleveringsoppgaven gjøres tilgjengelig ved oppstart.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger og arbeid med oppgaver. Forelesning foregår på engelsk.

Åpent for

Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto