Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

Emnet gir en innføring i grunnleggende kvantitative metoder som benyttes i sosiologi og statsvitenskap. Det vil sette studentene i stand til å lese forskningslitteratur som bruker kvantitative metoder og til selv å gjennomføre og rapportere kvantitativ dataanalyse. Kurset omfatter opplæring i et statistikkprogram og en innføring i sentrale begreper og analysemetoder innenfor sosiologi og statsvitenskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BST290

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset gir en innføring i de mest sentrale kvantitative metoder som anvendes i samfunnsvitenskapene, jfr. beskrivelsen av læringsutbyttet. Forelesningene konsentrerer seg om å forklare prinsippene bak de forskjellige analysemetodene, samtidig som det blir vist praktiske eksempler på hvordan analysene gjennomføres og fortolkes. Læringsutbyttet er betinget av at studentene deltar i PC-seminar og løser oppgaver på egenhånd ved hjelp av et statistikkprogram.

Forelesning foregår på både norsk og engelsk.

Læringsutbytte

Etter at kandidatene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten skal kjenne til sentrale begreper knyttet til design og gjennomføring av kvantitativ datainnsamling, samt til statistisk analyse av kvantitative data. Dette omfatter blant annet kunnskap om:

  • ulike kvantitative forskningsdesign, ulike typer utvalg som kan brukes i datainnsamling, og typiske feilkilder i kvantitativ datainnsamling og analyse
  • de mest anvendte kvantitative analysemetoder i samfunnsvitenskapene, når de kan brukes og hva som er deres styrker og svakheter
  • statistisk generalisering, og hvordan kvantitativ metode kan brukes til å uttale seg om en populasjon basert på resultater i et utvalg
  • kriteriene for årsaksforklaringer (kausale tolkninger), og hvordan disse anvendes i analyse og tolkning av kvantitative data

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne velge hensiktsmessige kvantitative metoder for å analysere ulike typer forskningsdata og belyse ulike typer problemstillinger.

Kandidaten skal kunne gjennomføre og fortolke resultater fra de mest sentrale kvantitative analysemetodene i samfunnsvitenskapene. Dette omfatter blant annet:

  • univariat analyse, hvor man undersøker en enkelt egenskap ved et utvalg (en variabel i et datasett) og hvordan den fordeler seg ved hjelp av frekvensfordelingstabeller, mål på sentraltendens, mål på spredning og figurer 
  • bivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom to egenskaper ved et utvalg (to variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer en kausal årsakssammenheng mellom dem ved hjelp av krysstabeller, korrelasjonsmål, sammenligning av gjennomsnitt og bivariat regresjonsanalyse
  • multivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom flere enn to egenskaper ved et utvalg (tre eller flere variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer kausale årsakssammenhenger mellom dem ved hjelp av multivariat regresjonsanalyse
  • statistisk generalisering av analyseresultater, fra utvalg til populasjon, ved hjelp av konstruksjon av konfidensintervall og hypotesetesting

Kandidaten vil beherske disse metodene i et bestemt statistisk analyseprogram, men ferdighetene skal også kunne anvendes i lignende programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne lese, forstå og kritisk vurdere forskning som benytter kvantitative forskningsmetoder.

Kandidaten skal kunne kritisk vurdere bruk av statistikk og kvantitative data i offentligheten.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bokstavkarakterer

Semesteroppgaven beskrives nærmere i begynnelsen av semesteret. Oppgavens formål er å besvare et forskningsspørsmål med relevans for sosiologi / statsvitenskap. Alle ressurser og ferdigheter som er nødvendige for å undersøke spørsmålet gjøres tilgjengelig i undervisningen. Formatet for oppgaven vil bli forklart i detalj ved oppstart. Kort fortalt skal studentene arbeide med sitt forskningsspørsmål - i arbeidsseminarer og på egenhånd - gjennom hele semesteret. Resultatene av analysene skal presenteres og tolkes i en forskningsrapport som leveres mot slutten av semesteret. Oppgaven kan besvares på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Bestått skriftlig innlevering, Bestått skriftlig innlevering, Bestått skriftlig innlevering
Som vilkår for å gå opp til vurdering må studentene ha bestått tre korte innleveringsoppgaver.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gunnar Thesen

Emneansvarlig:

Carlo Michael Knotz

Arbeidsformer

Emnet blir undervist med en kombinasjon av ukentlige forelesninger og PC-seminar. Forelesningene legger vekt på å forklare og illustrere de forskjellige analysemetodene som gjennomgås i pensum.

I PC-seminaret skal studentene arbeide med sitt valgte forskningsspørsmål ved hjelp av oppgaver som løses i et statistikkprogram. Gjennom arbeidet med oppgavene lærer man å gjennomføre, tolke og presentere resultater fra de mest brukte kvantitative analysemetodene.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kvantitativ forskningsmetode, Kvantitativ forskningsmetode ( BSS300_1 BSP130_1 ) 20
Kvantitativ forskningsmetode (BSS300_1) 10

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto