Hopp til hovedinnhold

Kvantitativ forskningsmetode BST290

Emnet gir en innføring i grunnleggende kvantitative metoder som benyttes i sosiologi og statsvitenskap. Det vil sette studentene i stand til å lese forskningslitteratur som bruker kvantitative metoder og til selv å gjennomføre og rapportere kvantitativ dataanalyse. Kurset omfatter opplæring i et statistikkprogram og en innføring i sentrale begreper og analysemetoder innenfor sosiologi og statsvitenskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BST290

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter at kandidatene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten skal kjenne til sentrale begreper knyttet til design og gjennomføring av kvantitativ datainnsamling, samt til statistisk analyse av kvantitative data. Dette omfatter blant annet kunnskap om:

  • ulike kvantitative forskningsdesign, ulike typer utvalg som kan brukes i datainnsamling, og typiske feilkilder i kvantitativ datainnsamling og analyse
  • de mest anvendte kvantitative analysemetoder i samfunnsvitenskapene, når de kan brukes og hva som er deres styrker og svakheter
  • statistisk generalisering, og hvordan kvantitativ metode kan brukes til å uttale seg om en populasjon basert på resultater i et utvalg
  • kriteriene for årsaksforklaringer (kausale tolkninger), og hvordan disse anvendes i analyse og tolkning av kvantitative data

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne velge hensiktsmessige kvantitative metoder for å analysere ulike typer forskningsdata og belyse ulike typer problemstillinger.

Kandidaten skal kunne gjennomføre og fortolke resultater fra de mest sentrale kvantitative analysemetodene i samfunnsvitenskapene. Dette omfatter blant annet:

  • univariat analyse, hvor man undersøker en enkelt egenskap ved et utvalg (en variabel i et datasett) og hvordan den fordeler seg ved hjelp av frekvensfordelingstabeller, mål på sentraltendens og mål på spredning
  • bivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom to egenskaper ved et utvalg (to variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer en kausal årsakssammenheng mellom dem ved hjelp av krysstabeller, samvariasjons- og korrelasjonsmål og bivariat regresjonsanalyse
  • multivariat analyse, hvor man undersøker sammenhengen mellom flere enn to egenskaper ved et utvalg (tre eller flere variabler i et datasett) og hvorvidt det eksisterer kausale årsakssammenhenger mellom dem ved hjelp av multippel regresjonsanalyse
  • statistisk generalisering av analyseresultater, fra utvalg til populasjon, ved hjelp av konstruksjon av konfidensintervall og hypotesetesting

Kandidaten vil beherske disse metodene i et bestemt statistisk analyseprogram, men ferdighetene skal også kunne anvendes i lignende programvare.

Generell kompetanse:

Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre forskningsprosjekt som benytter kvantitative forskningsmetoder til å belyse enkle problemstillinger. I tillegg til analyse- og tolkningsferdigheter omfatter dette også kompetanse til å orientere seg i og anvende tilgjengelige datakilder, og kompetanse til å gjennomføre egen kvantitativ datainnsamling.

Kandidaten skal kunne lese, forstå og kritisk vurdere forskning som benytter kvantitative forskningsmetoder.

Kandidaten skal kunne kritisk vurdere bruk av statistikk og kvantitative data i offentligheten.

Innhold

Kurset gir en innføring i de mest sentrale kvantitative metoder som anvendes i samfunnsvitenskapene, jfr. beskrivelsen av læringsutbyttet over. Forelesningene konsentrerer seg om å forklare prinsippene bak de forskjellige analysemetodene, samtidig som det blir vist praktiske eksempler på hvordan analysene gjennomføres og fortolkes. Læringsutbyttet er betinget av at kandidaten deltar i PC-seminar og løser oppgaver på egenhånd (og i grupper) ved hjelp av et statistikkprogram.

Forelesning foregår for det meste på engelsk.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager A - F Alle

Hjemmeeksamen består av oppgaver som skal løses ved hjelp av et statistikkprogram. Datasett samt tekstbilag som skal brukes til besvarelsene gjøres tilgjengelig ved eksamensstart. Studentene kan velge å levere individuelle besvarelser eller å samarbeide og levere sammen med en annen student. Når to studenter leverer sammen vil antall oppgaver og maksimal lengde (antall ord) på besvarelsen økes.Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Bestått skriftlig innlevering, Bestått skriftlig innlevering

For å gå opp til eksamen må kandidaten ha bestått to skriftlige innleveringsoppgaver. Det er anledning til å levere obligatorisk oppgave alene eller i grupper på maks 4 studenter.

Den første oppgaven leveres tidlig i semesteret og er en kort tekst hvor kandidaten/gruppen redegjør for valg av forskningsspørsmål som skal undersøkes i seminarene i løpet av semesteret.

Den andre oppgaven leveres mot slutten av semesteret og inneholder et utvalg av de analysene som kandidaten/gruppen har gjort for å undersøke det valgte forskningsspørsmålet. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Tevfik Murat Yildirim
Emneansvarlig: Gunnar Thesen
Faglærer: Gunnar Thesen
Arbeidsformer

Emnet blir undervist med en kombinasjon av videoforelesninger og 2 timer PC-seminar pr. uke. Forelesningene legger vekt på å forklare og illustrere de forskjellige analysemetodene som gjennomgås i pensum.

I PC-seminaret skal studentene arbeide med sitt valgte forskningsspørsmål ved hjelp av øvingsoppgaver som løses i et statistikkprogram. Gjennom arbeidet med oppgavene lærer man å gjennomføre, tolke og presentere resultater fra de mest brukte kvantitative analysemetodene.

Åpent for
Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
() 20
Kvantitativ forskningsmetode (BSS300) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto