Organisasjonsteori (BST310)

Formålet med emnet er å engasjere til kritisk refleksjon over hva organisasjoner er, hvordan de fungerer og hvordan vi kan tenke annerledes om organisasjon og ledelse i antropocen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BST310

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Å forstå hva organisasjoner er, hvordan de fungerer og hvordan de kan formes, styres og ledes, er kjernen i det fagområdet som går under betegnelsen «organisasjonsteori». Emnet introduserer studentene for ulike tilnærminger til og begreper om organisasjon, herunder for eksempel organisasjon som «instrument», «kultur» og «myte» (men også «materialitet»). Emnet legger stor vekt på at det er behov for å problematisere fagets teorier og begreper knyttet til de ulike samfunnsmessige utfordringer organisasjoner av alle typer i dag må forholde seg til, slik som for eksempel klima og miljø, teknologi, arbeid og inkludering. Organisasjonsfaget kan for eksempel ikke tilby et «ferdig» begrepsapparat for å analysere og forstå forholdet mellom organisasjon og antropocen. Begrepet «antropocen» er det foreslåtte navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som skal etterfølge holocen. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» som betyr menneske og «cen» som betyr ny. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger miljøet i den grad at vi setter tydelige geologiske spor på jorden. Eksempler på slike spor er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og økning av arealbruk. Vel så viktig som konkret kunnskap om begreper og sammenhenger er det derfor at kurset skal invitere til utvikling av generiske ferdigheter som samfunns- og naturbevissthet, selvrefleksjon og kritisk tenkning om organisasjoner.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper

  • Studentene skal ha bred kunnskap om sentrale tilnærminger til organisasjon, herunder for eksempel relatert til byråkratiet som idealtype og organisasjonsform, organisasjonskultur, organisasjoner som institusjoner, institusjonaliserte og rasjonaliserte myter, ledelse og kritisk teori.

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer, og hvordan de påvirker samfunn og natur, herunder for eksempel knyttet til realiseringen av FNs bærekraftsmål.

Generell Kompetanse

  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk refleksjon om forholdet mellom organisasjon, mennesker og natur.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Eksamensbevarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper, samt felles diskusjon.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Organisasjonssosiologi (BSP220_1) 10
Organisasjon, ressurser og ledelse (BØK225_1) 5

Åpent for

Sosiologi - bachelorstudium Statsvitenskap - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto