Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet (BSY162)

Emnet gir en innføring i samhandling og pasientsikkerhet i et sykepleieperspektiv på individnivå. God samhandling med pasienter forutsetter kunnskaper om psykologi, pedagogikk, kommunikasjon, brukermedvirkning og kulturforståelse. Samhandling er sentralt i pasientsikkerhet og emnet skal bidra til at studenten kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til pasientskader, samt ha kunnskap om prinsipper og tiltak for å redusere disse. Lover og forskrifter som regulerer pasienter og brukeres rettigheter og helsepersonellets plikter står sentralt. Videre vil studenten få kunnskap om basal farmakologi relatert til sykepleierens funksjons- og ansvarsområde, samt hvordan sikre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering. Emnet vil også gi studenten en introduksjon til vitenskapelig arbeid og en innføring i ledelse av eget arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSY162

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Psykologi
 • Pedagogikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
  • Innføring i organiseringen av kvalitet og pasientsikkerhetsarbeid i helsetjenesten
  • Avviksregistrering
 • Brukermedvirkning
 • Helserett
 • Ledelse av eget arbeid
 • Kulturforståelse
 • Basal farmakologi
 • Legemiddelhåndtering
 • Legemiddelregning
 • Ferdighetstrening og simulering:
  • Injeksjoner
  • Infusjoner
  • Perifer venekanyle
 • Introduksjon til vitenskapelig arbeid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om fagområdene psykologi og pedagogikk og betydningen de har for kommunikasjon og samhandling i sykepleieutøvelse
 • Har kunnskap om relevante undervisnings- og veiledningsmetoder
 • Har bred kunnskap om kommunikasjonsteori og hensiktsmessige kommunikasjonsferdigheter
 • Har kunnskap om bruk av tolk
 • Har kunnskap om betydningen av å ha et systemperspektiv på arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om pasientsikkerhet på individnivå, herunder risikofaktorer knyttet til pasientskader
 • Har kunnskap om brukermedvirkning
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer pasientens rettigheter og helsepersonellets plikter
 • Har kunnskap om ledelse av eget arbeid
 • Har kunnskap om samenes status som urfolk og deres rettigheter innenfor helse- og sosialfeltet
 • Har kunnskap om hvilken betydning kultur- og språkbakgrunn har for sykdomsforståelse og likeverdige tjenester
 • Har kunnskap om basal farmakologi
 • Har kunnskap om faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Har kunnskap om forskningsprosessen og akademisk skriving

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap om kommunikasjon og samhandling i tilknytning til sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan identifisere og vurdere risikofaktorer for å redusere uønskede hendelser og pasientskader på individnivå
 • Kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i sykepleier-pasientrelasjonen i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap om relevant lovverk i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan anvende kunnskap innenfor sykepleie i et flerkulturelt samfunn i arbeid med sykepleiefaglige problemstillinger
 • Kan beherske medikamentregning og utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering
 • Kan planlegge og gjennomføre sykepleieferdigheter på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan anvende oppgavetekniske retningslinjer i skriftlig arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over betydningen av god kommunikasjon og samhandling i utøvelse av sykepleie
 • Kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere målrettede tiltak for å redusere pasientskader på individnivå, deriblant avviksregistrering.
 • Har innsikt i betydningen av god ledelse av eget arbeid
 • Har innsikt i relevant lovverks funksjon og betydning for sykepleie
 • Har innsikt i hvordan pasienters språklige og kulturelle bakgrunn utfordrer ivaretakelse av faglig kvalitet og pasientsikkerhet
 • Kan se betydningen av vitenskapelig arbeidsform i sykepleie

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått/ Ikke bestått Enkel kalkulator 1)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått/ Ikke bestått Enkel kalkulator 2)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått/ Ikke bestått Enkel kalkulator 3)
Test i legemiddelregning 3 Timer Bestått/ Ikke bestått Enkel kalkulator 4)

1) Ikke programmerbar kalkulator
2) Ikke programmerbar kalkulator
3) Ikke programmerbar kalkulator
4) Ikke programmerbar kalkulator

Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Hjemmeoppgave, 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

1. Hjemmeoppgave, 2. bestått test i legemiddelregning, 3. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering,

 1. Hjemmeoppgave.
 2. Test i legemiddelregning. Kandidaten må avlegge feilfri test for å få godkjent vilkåret. Tillatt hjelpemiddel: Kalkulator som ikke kan programmeres.
 3. 100% tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering. Det er krav om at studenten stiller forberedt. 

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke godkjent oppgave ved første innlevering innebærer et nytt forsøk etter nærmere angitt tidsfrist. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

Vedrørende vilkår 2:

 • Ved ikke godkjent test, vil det gis nye tilbud frem til eksamen i BSY162 avholdes. Det vil tilbys fire tester frem til eksamen. Kun kandidater som ikke har fått godkjent første test vil få tilbud om ny test. Ikke godkjent test fratar studenten adgang til eksamen i BSY162.

Vedrørende vilkår 3:

 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved ferdighetstrening og simulering
 • Studenten har selv ansvar for å orientere seg om oppsatt oppsamling i Timeplan.
 • Ved fravær ved oppsamling for ferdighetstrening og simulering, er det et krav at studenten sender søknad om gyldig fravær innen 5 dager etter gjeldende oppsatt ferdighetstrening(er) og simulering. Ved innvilget søknad om gyldig fravær, gis det nytt tilbud etter avtale med faglærer. Nytt tilbud om godkjent arbeidskrav kan omfatte skriftlig arbeid eller en annen form av oppgave som er tilpasset faglig innhold i emnet.
 • Ved ikke innfridd krav til tilstedeværelse i ferdighetstrening og simulering, manglende innvilget fraværssøknad og godkjent arbeid, fratas studenten adgang til eksamen i BSY162. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesning, studentaktive arbeidsformer, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, studiespørsmål, ferdighetstrening, simulering og selvstudie.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon (BSY154_1) 10
Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag (BSY154_2) 8
Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet (BSD162_1) 10

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto