Bacheloroppgave i sykepleie (BSYBAC)

Bacheloroppgaven i sykepleie er et selvstendig, akademisk arbeid. Oppgaven er en fordypning i sykepleiefaget og i forsknings- og metodekunnskap. Gjennom arbeidet med oppgaven skal studenten vurdere sykepleiefaglige problemstillinger og aktuell forskningslitteratur, følge forskningsprosessen og slik bidra til forskningsbasert kunnskapsutvikling innen sykepleiefaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bacheloroppgaven.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSYBAC

Versjon

6

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Introduksjon til bacheloroppgaven
 • Forskningsprosessen
 • Kvalitative metoder
 • Kvantitative metoder
 • Litteraturoversikt
 • Forskningsetiske prinsipper
 • Strategier for databasesøk

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om forskningsprosessen
 • Har bred kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder
 • Har bred kunnskap om ulike søkestrategier for innhenting av fag- og forskningslitteratur

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan utforme prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven
 • Kan anvende relevant forskningsmetode for å belyse/undersøke valgt problemstilling/problemformulering
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i eget arbeid
 • Kan ivareta forskningsetiske prinsipper i akademisk arbeid

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan kritisk vurdere eget og andres vitenskapelige arbeid
 • Kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap formidle sentralt fagstoff og argumentere for tiltak som kan forbedre praksis
 • Kan oppdatere sin fagkunnskap ved systematisk innhenting av ny forskningslitteratur
 • Kan identifisere områder i sykepleie som krever kvalitetsforbedring, faglig utvikling og forskning

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYKO2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYME2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY250 Klinisk sykepleie del A, BSY251 Klinisk sykepleie - Del B, BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPPS2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV
BSY260 Helse, sykdom og sykepleie del 1, BSY261 Helse, sykdom og sykepleie del 2, BSYPKI2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPKO2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPME2 Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom, BSYPS2 Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid, HVEXPHIL Examen Philosophicum - HV

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloppgave 1/1 Bokstavkarakterer Alle

Bacheloroppgaven er primært litteraturbasert. Det gis imidlertid mulighet til å velge empirisk undersøkelse, men da etter søknad til emneansvarlig. Oppgaven skal i utgangspunktet skrives av to studenter sammen. Unntaksvis og etter søknad til emneansvarlig, kan en få innvilget å skrive enten (a) individuelt eller (b) tre personer sammen. Studenter som skriver sammen med én eller to andre, må alle undertegne en samskrivingskontrakt som leveres/sendes veileder ved oppstart av bacheloroppgaven.Oppgavens lengde: Maks 8000 ord.Det helsevitenskapelige fakultet oppnevner veileder for den enkelte bacheloroppgave. Det gis inntil fire veiledningstimer pr bacheloroppgave. Studentene har selv ansvar for å avtale veiledningstid. I tillegg tilbys én gruppeveiledning. Hensikten med gruppeveiledningen er å presentere egne oppgaver for hverandre samt kritisk vurdere eget og andres arbeid.Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor emnet BSYBAC er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektplan til bacheloroppgaven
 1. Prosjektplan til bacheloroppgaven

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke godkjent prosjektplan fratar studenten adgang til eksamen i BSYBAC.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Selvstendighet og ansvar i sykepleie (BSYBAC_5) 15
Bacheloroppgave i sykepleie (BSDBAC_2) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto