Examen Philosophicum - HV (HVEXPHIL)

Emnet gir studenten en introduksjon til vitenskapsteori, etiske teorier og retninger. Emnet bidrar til forståelse av filosofiens betydning for helse- og omsorgsvitenskap, etisk omsorg og profesjonsutviklingen. Gjennom emnet klargjøres sentrale spørsmål og begrep knyttet til vitenskap, filosofi, teori, praksis, kunnskap, evidens, etikk, moral og vurderinger. Filosofers tenkning reflekteres i relasjon til omsorg og etikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

HVEXPHIL

Versjon

2

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

 • Grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep og etiske spørsmål med fokus på et helse- og omsorgsvitenskapelig perspektiv
 • ​Lesing av sentrale filosofiske originalverk og tekster og refleksjon knyttet til filosofiens betydning for sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og seg selv som sykepleier

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske begrep innenfor helse- og omsorgsvitenskap
 • Har kunnskap om ulike etiske teorier og retninger
 • Har kunnskap om filosofiens betydning for forskning, evidensbasert kunnskap og som ideal for etisk omsorg

Ferdigheter

Kandidaten: 

 • Kan beskrive de mest grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep
 • Kan drøfte ulike etiske teorier og retninger
 • Kan drøfte forholdet mellom vitenskapssyn og kunnskapssyn innen helse- og omsorgsvitenskap
 • Kan vurdere filosofiens betydning for evidensbasert profesjon og praksis, etisk omsorg og seg selv som sykepleier

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan vurdere og forholde seg konstruktivt og kritisk til ulike vitenskapsteoretiske, etiske og filosofiske spørsmål
 • Kan reflektere og argumentere rundt etiske spørsmål med utgangspunkt i ulike etiske retninger
 • Kan lese og tilegne seg filosofiske tekster for å forstå deres betydning i relasjon til sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og sin personlige utvikling mot å bli sykepleier

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer

Antal ord hjemme-eksamen: Maks 2500 ord.Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i refleksjonsgruppe

1. 100% tilstedeværelse i refleksjonsgruppe. .

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i HVEXPHIL.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HV (HVEXPHIL_1) 5
Examen Philosophicum - HV (BSDEXP_1) 5

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto