Organisasjon, ledelse og økologi (MEN105)

Formålet med emnet er å gi studentene en kritisk innføring i sentrale ideer, begreper og teorier om organisasjon, ledelse og endring. Et viktig utgangspunkt for emnet er at organisasjon ikke bare må forstås ut ifra en instrumentell logikk - det vil si som redskaper for produksjon av varer og tjenester - men også ut fra en bredere samfunnsmessig og økologisk kontekst.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

MEN105

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet introduserer og problematiserer både klassiske og nyere teorier om organisasjon, herunder blant annet organisasjon som instrument, kultur, myte og materialitet. Et viktig siktemål er å stille kritiske spørsmål ved eksisterende organisasjonsregimer og ledelsesdiskurser i en antropocen tid. Antropocen kan oversettes med «menneskets tidsalder» og er en kombinasjon av «antropos» (menneske) og «cen» (ny). Betegnelsen antropocen er foreslått som navnet på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og som etterfølger holocen. Bakgrunnen for forslaget er at den menneskelige sivilisasjon nå preger natur og klima i for stor grad. Eksempler på sporene vi setter er artsutrydding, utslipp av drivhusgasser, forurensning og en økende arealbruk. Emnet undersøker derfor hvordan organisasjoner kan bidra til å utvikle et mer naturnært samfunn - og vi diskuterer ulike dimensjoner ved naturnære organisasjoner, herunder blant annet naturnær identitet og materialitet.

Den pedagogiske vinklingen av lærestoffet er to-delt: det legges vekt på teori, rammeverk og modeller, men også problemorientert og erfaringsbasert læring på individ- og gruppenivå.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse:

Kunnskaper

  • Studentene skal ha inngående kunnskap om både klassiske og nyere teorier og ideer om organisasjon, ledelse og endring.

Ferdigheter

  • Studentene skal kunne bruke ulike teoretiske tilnærminger til å analysere hva organisasjoner består av, hvordan de fungerer og hvordan de påvirker samfunn og natur (herunder for eksempel knyttet til realisering av bærekraftsmålene).

Generell kompetanse

  • Studentene skal også ha utviklet egne evner til kritisk tenkning om organisasjon og ledelse i en antropocen tid. Dette fordrer både evne til etisk refleksjon og kreativ problemløsning.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer Alle

Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk gruppeoppgave og oppmøte på to workshops i tilknytning til gruppearbeidet., Deltakelse på studietur og gjennomføreing av gruppeoppgave knyttet til denne
Deltakelse på en heldags studietur, samt gjennomføring av gruppeoppgave knyttet til denne, er obligatorisk.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og oppgaveløsning. Gjennomføring av obligatorisk gruppearbeid etter angivelse ved studiestart, herunder også deltakelse på to samlinger knyttet til dette gruppearbeidet.

Åpent for

Endringsledelse - masterstudium Samfunnssikkerhet - masterstudium Sosialfag - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto